شمارۀ جدید فصلنامه (بهار 1403) منتشر شد


Site Tops

:: Most Downloaded Articles
The Narrative of Suicide from the Perspective of Actors: A Study of the Contexts, Causes and Consequences (13398 Downloads)
هویت خانوادگی و تعامل در فضای سایبرنتیک (8240 Downloads)
تحلیل اجتماعی خشونت شوهران علیه زنان: مدلی نظری و آزمونی تجربی (7199 Downloads)
بررسی الگوی خاموش فرهنگ فقر و عوامل مرتبط با آن «مطالعه موردی‎: شهرستان دلفان استان لرستان» (6709 Downloads)
پیمایش طولی: امکانات و مسائل روش شناختی (6618 Downloads)
 The Gaps of Iranian Society (Book Review) (5298 Downloads)
برابری سیاسی و رابطه آن با مشروعیت دولت ‹تحلیل ثانویه نتایج یک پژوهش در سه شهر تهران، مشهد و یزد› (5282 Downloads)
Obstacles of Female Participation in Social Development (5074 Downloads)
بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی و فرسودگی شغلی معلمان شهرستان قروه (4836 Downloads)
A Study on Relationship between Parenting Styles and Companionship with Delinquent Peers (4786 Downloads)
چالش های تغییر سازمانی: بررسی مشکلات حاصل از انتقال دانشگاه تربیت معلم به حصارک (4772 Downloads)
بررسی رابطه طرد اجتماعی و آمادگی برای اعتیاد (4701 Downloads)
Typology and Reasons for Murder Using Grounded Theory (4558 Downloads)
تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی (4516 Downloads)
مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی: مطالعه موردی: شهر اصفهان (4429 Downloads)
دموکراسی و ثبات سیاسی (4397 Downloads)
Effect of Lifestyle Factors on Single Girls’ Attitude toward Marriage: A Study on Female Employees of Shiraz Medical School (4278 Downloads)
فرهنگ سیاسی دموکراتیک و عوامل مرتبط با آن (یک مطالعه موردی) (4102 Downloads)
Tendency to Communicate with Opposite Sex: Case Study of Teenagers in Mashhad (3990 Downloads)
مطالعۀ انسان‌شناسانه پدیده کودکان کار خیابانی در شهر کرج (3799 Downloads)
شبکۀ اجتماعی مهاجران افغانستانی در مشهد(مورد پژوهش : مهاجران ساکن شهرک گلشهر) (3760 Downloads)
Social Problems (Book Review) (3516 Downloads)
Meta-analysis of the Studies about the Association between Ethnic Identity and National Identity in Iran Focusing on the Role of Media (3110 Downloads)
تبیین جامعه‌شناختی گرایش به مصرف سیگار (3053 Downloads)
A Survey of Influential Factors on Weak Neighborhood Relations in 9 Districts in Tehran (2953 Downloads)
A QualitativeStudy of the Causes and Consequences of Psychopaths based on the experience of their Companion (2915 Downloads)
تأملی معرفت‌شناختی بر جامعه‌شناسی آکادمیک در ایران (2891 Downloads)
Sociological Analysis of Suicide in Iran Based on analysis of available statistics during 2010-2015 (2889 Downloads)
معرفی کتاب توسعه، فقر فرهنگ و سیاست اجتماعی (2885 Downloads)
Meta-study of Researches Factors influencing theft Prevention during years 85 to 96 in Tehran metropolis and related strategies (2879 Downloads)
جستجوی درونمایه‌های یک نظریه اجتماعی کجروی بر اساس آموزه‌های قرآنی (2870 Downloads)
جامعه‌شناسی دین و جنسیت: بررسی نظری و تجربی با تأکید بر اشتغال زنان (2858 Downloads)
جلای وطن: بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به مهاجرت به خارج از کشور (2842 Downloads)
سیاست‏‌های حمایتی و توانمندسازی زنان (2781 Downloads)
تبیین جامعه‌شناختی بی‌ثباتی سیاسی (مطالعه‌ای بین‌کشوری) (2738 Downloads)
A Sociological Study on the Effects of Irregularity in Family on Domestic Violence of Women against Men (2648 Downloads)
Phenomenology of Sexual Sin Experiences (2644 Downloads)
Analysis of Academic Burnout among University Students (2634 Downloads)
بررسی رابطه هویت ملی و قومی با تأکید بر احساس محرومیت و جامعه‌پذیری قومی: مطالعه موردی دانشجویان آذری، کرد و عرب (2588 Downloads)
 Articles on Social Situations of the Country (Book Review) (2559 Downloads)
سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین‌ شخصی (2540 Downloads)
A Study on Single Girls’ Social Isolation and Its Effective Socio-Cultural Factors: A Study on Single Girls over 30 Years in Yazd (2538 Downloads)
Social Context of Economic and Administrative Corruption (2519 Downloads)
A Study on Social Hope: A Grounded Theory Research (2456 Downloads)
A Sociological Study on Adherence to Social Norms and Its Relevant Factors: (Case Study of Inhabitants and the Tourists of Mazandaran Province) (2418 Downloads)
A Study on the Role of Social Learning in Academic Cheating (2404 Downloads)
دین و نظم اجتماعی: بررسی رابطه دینداری با احساس آنومی و کجروی در میان نمونه‌ای از دانشجویان (2359 Downloads)
Meta-Analysis of Factors Affecting the Fear of Crime in Iranian Studies (2358 Downloads)
تبیین «فرآیند» پیروزی انقلاب اسلامی در سال 56-1357 براساس سرمشق انتخاب عقلانی و نظریه بسیج منابع (2352 Downloads)
بررسی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از منظر تحلیل گفتمان (2339 Downloads)
Total Sum: 478621

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb