شمارۀ جدید فصلنامه (بهار 1403) منتشر شد


Volume 9, Issue 1 (9-2018)                   Social Problems of Iran 2018, 9(1): 147-168 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Yaghoobi Choobari A. (2018). Typology and Reasons for Murder Using Grounded Theory. Social Problems of Iran. 9(1), 147-168.
URL: http://jspi.khu.ac.ir/article-1-2921-en.html
, Aliyaghoobi2002@yahoo.com
Abstract:   (2702 Views)
Present study aims at typology and motives of murder convicts in Rasht Lakan prison. By means of qualitative method, this research conducted 10 individual and 3 as a group in-depth semi-structured interviews. Data was analyzed using grounded theory approach. Results showed that there are two main types of murder:  exposure murders and deliberate killings. Major objective and subjective reasons for murder include conflict, financial disagreements, divorce, drug addiction, obscenity, lack of basic life skills, company of bad friends, expressing masculinity, honor killing, lack of understanding of the consequences of crime, nervous impulses, excruciating delinquent, failures and frustrations of life. All the above categories can be united under the central core category of "weak control in social bonding process". Results show that because of weakened traditional institutions, means of informal social control have lost their ability to prevent crime and people are facing individualization of violence.

 
Full-Text [PDF 901 kb]   (4559 Downloads)    
Type of Article: Original Research | Subject: Security
Received: 2018/09/12 | Accepted: 2018/09/12 | Published: 2018/09/12

References
1. افتخاری، علی و همکاران (1384) «بررسی روش‌ها و انگیزه‏های مختلف قتل در تهران بزرگ و عوامل مرتبط با آن از اول مهر 1382 تا شهریور 1383»، مجله پزشکی قانونی، دوره 11، شمارة چهارم: ۱۷۹ـ۱۸۴.
2. جاهد، محمدعلی و همکاران (1390) «بررسی عوامل دخیل در وقوع قتل عمد در استان اردبیل»، دوره دوم، سال چهارم، شمارة 1: 109ـ128.
3. حاجی‌زاده میمندی، مسعود (1391) «تحلیل آماری قتل در استان یزد با تأکید بر شهرستان یزد در سال‌های 138۵ـ138۸» دوفصلنامه مطالعات پلیس زن، سال ششم، شمارة شانزدهم: ۸۳ـ۱۰۲.
4. خالقی، مینو (1392) «نقش و تأثیر رسانه‏های جمعی بر وقوع قتل‏های شرافتی»، رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شمارة دوم: 27ـ53.
5. خلفخانی، مهدی (1387) «راه‌های گسترش حوزه عمومی به‏منظور ارتقای سطح نظارت‌های اجتماعی»، پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال دوم، شمارة دوم: ۴۹ـ۷۲.
6. دادگستری استان گیلان (1393) «گزارش سیمای جرایم و دعاوی استان گیلان»، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان.
7. رستگار خالد، امیر و میثم محمدی (1394) «تغییرات فرهنگی و اُفت باروری در ایران (بر پایة تحلیل ثانوی داده‏های پیمایش ارزش‏ها و نگرش‏های ایرانیان»، جامعه‏شناسی کاربردی، سال بیست‌وششم، شمارة پیاپی 58، شمارة دوم: ۱۵۹ـ۱۸۰.
8. زکی، محمدعلی (1374) بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر قتل در استان اصفهان (1372-1370)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد منتشرنشده، دانشگاه شیراز، شیراز.
9. زارع، بیژن و علی‏اکبر زندی لک (1390) «مطالعه رابطه توسعه‏یافتگی اقتصادی‌ـ‌اجتماعی با میزان جرایم خشن در بین استان‏ها»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره پنجم، شمارة 3: 97ـ125.
10. زارع، بیژن و کفاح غایمی (1386) «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش «به قتل به خاطر شرف» در دشت آزادگان»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال 15، شمارة 59: ۱۳۵ـ۱۶۵.
11. صادقی فسایی، سهیلا (1392) «تیپولوژی قتل براساس چند روایت»، نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره چهارم، شمارة 1: ۴۵ـ۸۶.
12. صدیق سروستانی، رحمت‏الله (1383) آسیب‏شناسی اجتماعی، تهران: انتشارات آن.
13. فلیک، اووه (1387) درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
14. معظمی، شهلا (1381) «همسرکشی»، مجموعه مقالات اولین همایش آسیب های اجتماعی در ایران، جلد پرخاشگری و جنایت، تهران: انتشارات آگه.
15. ولد و همکاران (1394) جرم‏شناسی نظری، ترجمة علی شجاعی، تهران: انتشارات سمت.
16. Black, Donald (1983) 'Crime as Social Control', American Sociological Review, 48 (1): 34-45. [DOI:10.2307/2095143]
17. Bernard, Thomas J. (1990) 'Twenty Years of Testing Theories: What Have We Learned and Why?', Journal of Reasearch in Crime and Delinquency, 27: 4. [DOI:10.1177/0022427890027004002]
18. Elias, Norbert (2000) The Civilizing Process, Blackwell Publishing.
19. Gold, Martin (1954) 'Suicide, Homicide, and the Socialization Aggression', American Journal of Sociology, 43: 651-661. [DOI:10.1086/222360]
20. Glaser, B. & Anselm Strauss (1967) Discovery of Grounded Theory, New Jersey: Transaction Publishers.
21. Glaser, B. (1998) Doing Grounded Theory: Issues & Discussions, Mill Valley, CA: Sociology Press.
22. Glaser, B. (2001) The Grounded Theory Perspective: Conceptualization Contrasted With Description, Mill Valley, CA: Sociology Press.
23. Sutherland, E. H. (1982) 'Theory of Differntial Association', In R. Wolfgang, Marvin and Franco Ferracuti, The Subculture of Violence, Beverly Hills, Calif: Sage.

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Send email to the article author


Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb