شمارۀ جدید فصلنامه (بهار 1403) منتشر شد


Site Tops

:: Most Visited Articles
تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی (11432 Views)
بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی و فرسودگی شغلی معلمان شهرستان قروه (8610 Views)
بررسی الگوی خاموش فرهنگ فقر و عوامل مرتبط با آن «مطالعه موردی‎: شهرستان دلفان استان لرستان» (6983 Views)
سلامت اجتماعی ایران: از تعریف اجماع‌ مدار تا شاخص شواهد مدار (6932 Views)
بررسی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از منظر تحلیل گفتمان (6168 Views)
بررسی رابطه هویت ملی و قومی با تأکید بر احساس محرومیت و جامعه‌پذیری قومی: مطالعه موردی دانشجویان آذری، کرد و عرب (6096 Views)
تحلیل اجتماعی خشونت شوهران علیه زنان: مدلی نظری و آزمونی تجربی (6059 Views)
تحلیل جامعه‌شناختی نیازهای اجتماعی و کالبدی محلات شهر از دیدگاه توسعه پایدار محله‌ای(مطالعه موردی: محلات شهر اصفهان) (5981 Views)
A Study on the Role of Social Learning in Academic Cheating (5953 Views)
دین و نظم اجتماعی: بررسی رابطه دینداری با احساس آنومی و کجروی در میان نمونه‌ای از دانشجویان (5926 Views)
Meta-Analysis of Theft Studies in Iran (5804 Views)
بررسی رابطه طرد اجتماعی و آمادگی برای اعتیاد (5561 Views)
تبیین جامعه شناختی شکل گیری دولت مطلقه مدرن در ایران (5553 Views)
سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب: تحلیل تطبیقی فازی بین‌کشوری از سال 2000 تا 2008 (5293 Views)
Experiencing Social Exclusion: The Study of Hawramis in Marivan City (5268 Views)
Analysis of Academic Burnout among University Students (5229 Views)
Ethical Crisis and the Social Factors Affecting it (Research in Tehran) (5170 Views)
مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی: مطالعه موردی: شهر اصفهان (5087 Views)
ارتباط بین بیکاری و قاچاق مواد مخدر در ایران (5066 Views)
 The Gaps of Iranian Society (Book Review) (5028 Views)
چالش‌های خانواده معاصر و نوگرایی با تأکید بر طلاق در فرآیند گذار جمعیتی (4980 Views)
Social Interaction in Iran: A Review on Problems of Interpersonal Interaction in the “Articles on Social Situations of the Country” (4973 Views)
جستجوی درونمایه‌های یک نظریه اجتماعی کجروی بر اساس آموزه‌های قرآنی (4943 Views)
سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین‌ شخصی (4921 Views)
A Study on Relationship between Parenting Styles and Companionship with Delinquent Peers (4920 Views)
تأثیر استفاده از اینترنت بر سرمایه اجتماعی و انسانی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران) (4864 Views)
A Study on Single Girls’ Social Isolation and Its Effective Socio-Cultural Factors: A Study on Single Girls over 30 Years in Yazd (4824 Views)
بررسی ارزش‌های اجتماعی دو نسل والدین و فرزندان درباره معیارهای انتخاب همسر در شهر هشتگرد (4764 Views)
The Impact of Family Social Capital on Social Deviance in Iran (4746 Views)
Tabriz, a City without Beggars: A Sociological Study of Citizens’ Encounter with Beggary (4734 Views)
مطالعه تجربی رابطه آگاهی و رفتارهای زیست‌محیطی (مطالعه مناطق شهری و روستایی شهرستان سنندج) (4714 Views)
تغییرات جمعیت روستایی ایران و رابطه آن با مؤلّفه‌های توسعه در چند دهه ‌اخیر (4709 Views)
The Intergenerational Comparison of Marriage and Childbearing Ideals with Emphasis on Background Characteristics in Sanandaj District (4688 Views)
Measurement and Analysis of Environmental Protection as a Social Responsibility among Villagers: Case Study of Kahf County Districts (4576 Views)
Effect of Lifestyle Factors on Single Girls’ Attitude toward Marriage: A Study on Female Employees of Shiraz Medical School (4558 Views)
Corruption Perception and Perceived Social Justice: upgrading the Administrative Integrity of Organizations and Improving the Citizens' Perceived Justice (4554 Views)
مطالعۀ انسان‌شناسانه پدیده کودکان کار خیابانی در شهر کرج (4502 Views)
Phenomenology of Sexual Sin Experiences (4486 Views)
جامعه‌شناسی دین و جنسیت: بررسی نظری و تجربی با تأکید بر اشتغال زنان (4474 Views)
جوانان و موسیقی پاپ: بررسی در عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با گرایش دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به موسیقی پاپ (4410 Views)
ارزیابی پیامدهای اجتماعی برنامه های پیشگیری از جرم در فضاهای عمومی شهری (نمونه موردی: پدیده اراذل و اوباش) (4337 Views)
گونه‌شناسی ارزش‌های فرهنگی مبتنی بر هویت جمعی (مطالعه: شهروندان سنندج) (4330 Views)
A Comparative Study of Cultural Duality and Social Distrustfulness Case Study of Citizens of Yazd and Ahwaz (4288 Views)
Representation of Gender Stereotypes in Persian Rap Music (4284 Views)
Social Context of Economic and Administrative Corruption (4273 Views)
جلای وطن: بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به مهاجرت به خارج از کشور (4257 Views)
تحولات دینداری بر اساس تفاوت‌های نسلی در ایران(1388-1353) (4241 Views)
Acid Attacks based on Victims’ Experiences: Context, Conditions and Outcomes (4202 Views)
Infertility as a Socio-cultural Issue: Understanding and Lived Experience of Infertile Women Seeking Treatment (4202 Views)
Meta-Analysis of Factors Affecting the Fear of Crime in Iranian Studies (4153 Views)
Total Sum: 929044

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb