شمارۀ جدید فصلنامه (بهار 1403) منتشر شد


Volume 9, Issue 2 (3-2019)                   Social Problems of Iran 2019, 9(2): 135-157 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Firozjaeyan A A, Hashemiyan B. (2019). Analysis of the Relationship between Hysteresis at Campus Field Level and Academic Alienation. Social Problems of Iran. 9(2), 135-157.
URL: http://jspi.khu.ac.ir/article-1-2990-en.html
1- , Alienation, Academic Alienation, Hysteresis, Academic Field.
Abstract:   (2494 Views)
Academic alienation, as one of the forms of alienation mean the separation of students from the learning process and the experience of isolation from a school or college group that a person must belong to it or be involved in it. The present study tries to analyze the academic alienation and its dimensions among university students on the one hand and the relationship between repugnance at the level of off-campus field and alienation on the other hand. Present study was carried out using a survey method. Data was collected using self-administered questionnaire. The statistical population of the study were students of Mazandaran University. A sample size of 390 students were selected as respondents using a stratified sampling method proportional to the size based on the Cochran formula. Findings of the research showed that there is a positive correlation between off-campus indices (job ambiguity, credentialism, dignity crisis) and dependent variable of academic alienation. Also, testing research theoretical model indicated that the off-campus field along with its components, explained %49 of changes in academic alienation. Based on findings and theoretical framework -Bourdieu's theory of Hysteresis- off-campus fields (job ambiguity, credentialism, dignity crisis) fits students’ habitus in balanced conditions. But when off-campus fields change, the habitus loses its versatility in conditions of imbalance and this state of disorder leads to academic alienation. In fact, students see themselves at risk due to the imbalance of the fields that surround them, and their reaction to collapse in academic fields is academic alienation.
Full-Text [PDF 1113 kb]   (789 Downloads)    
Type of Article: Original Research | Subject: Security
Received: 2019/03/11 | Accepted: 2019/03/11 | Published: 2019/03/11

References
1. ابدالی، هاجر (1390) بررسی میزان ازخودبیگانگی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اصفهان، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد منتشرنشده، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
2. بنی‏فاطمه، حسین و زهره رسولی (1390) «بررسی میزان بیگانگی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن»، فصلنامه جامعه‌شناختی کاربردی، 22(41): 1ـ26.
3. بوردیو، پی‌یر (1381) نظریه کنش، ترجمه مرتضی مردیها. تهران: انتشارات نقش و نگار.
4. بیرو، آلن (1374) فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی. تهران: انتشارات کیهان.
5. توفیقیان‌فر، حسن و احمد حسینی (1391) «بررسی بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (نمونه جوانان شهر یاسوج)»، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، 3(8): 45-58.
6. جانسون، لزلی (1378) منتقدان فرهنگ: از ماتیو آرنولد تا ریموند ویلیامز، ترجمه ضیاء موحد، تهران: انتشارات طرح نو.
7. جعفری، نسترن (1393) عوامل اجتماعی و بیگانگی تحصیلی (تحلیل جامعه‏شناختی) در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بجنورد، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. منتشرنشده، دانشگاه مازندران، مازندران.
8. حاجی‏زاده میمندی، مسعود (1388) «بررسی رابطه ازخودبیگانگی و منزلت علمی در میان اعضای هئیت علمی دانشگاه یزد»، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 2(3): 135ـ168.
9. حمدی، اکبر (1392) بررسی جامعه‏شناختی بیگانگی تحصیلی در میان دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان ملکان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد منتشرنشده، دانشگاه مازندران، مازندران.
10. ذکایی، محمدسعید (1388) «بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی، پژوهشی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران»، ماهنامه جشنواره بین‌المللی فارابی، 13: 82ـ90.
11. ذکایی، محمدسعید و محمدجواد اسماعیلی (1390) «جوانان و بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 4(4): 55ـ90.
12. ذکایی، محمدسعید و محمد جواداسماعیلی (1393) جوانان و بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی، تهران: انتشارات پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ایران.
13. رحمان‏پور، سعید (1389) بررسی میزان بیگانگی اجتماعی جوانان شهر تبریز و عوامل مؤثر بر آن، پایان‌‌نامه کارشناسی‌ارشد منتشرنشده، دانشگاه تبریز، تبریز.
14. رضایی‏سپاسی، رعنا و همکاران (1389) «بررسی علل عدم اشتغال در بین دانش‌آموختگان رشتة مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین»، مجله توسعة آموزش در علوم پزشکی، 3 (4): 20ـ25.
15. رفیع‌پور، فرامرز (1381) موانع رشد علمی ایران و راه‌حل‌‌های آن، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
16. ریتزر، جورج (1389) مبانی نظری جامعه‏شناختی معاصر و ریشه‏های کلاسیک آن، ترجمه شهناز مسمی‌‌پرست، تهران: انتشارات ثالث.
17. زکی، محمد (1388) «بیگانگی ‏اجتماعی جوانان، مطالعه موردی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه اصفهان»، پژوهش جوانان،‌ فرهنگ و جامعه، 3: 29ـ60.
18. ساروخانی، باقر (1385) روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
19. سعیدی، حسام و صارم دیلمی معزی (1390) «بحران و مدیریت (بحران در سازمان)»، ماهنامه کنترل کیفیت، 7(45): 56ـ61.
20. سیدمن، استیون (1386) کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
21. شارع‌پور، محمود (1386) جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.
22. علمی، محمود و همکاران (1389) «بررسی رابطه بیگانگی و میزان مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده»، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی، 2(6): 131ـ154.
23. عمرانی‏دهکهان، سجاد (1393) بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب علمی میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد منتشرنشده، دانشگاه مازندران، مازندران.
24. فاضلی، نعمت‌الـله (1382) «بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیا (مطالعه انسان‌شناختی در علل ناکارآمدی آموزش دانشگاهی در ایران)»، نامه انسان‌شناسی، 1(3): 93ـ132.
25. قاضی طباطبایی، محمود و هادی مرجایی (1380) «بررسی عوامل مؤثر بر خوداثربخشی دانشگاهی دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه تهران»، فصلنامه پژوهشی و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 19: 31ـ57.
26. قانعی‌راد، محمدامین (1379) جامعه‌شناسی رشد و افول علم در ایران، تهران: نشر مدینه.
27. ـــــــــــــــــــ (1383) «مشکلات اجتماعی، توسعه ناموزون آموزش عالی، بیکاری دانش‌آموختگان و مهاجرت نخبگان»، فصلنامه رفاه اجتماعی، 4(15): 169ـ208.
28. گرنفل، مایکل (1389) مفاهیم کلیدی پی‌یر بوردیو، ترجمه محمدمهدی لیبی، تهران: نشر افکار.
29. مساروش، ایشتوان (1380) نظریه بیگانگی مارکس، ترجمه حسن شمس‌آوری و کاظم فیروزمند، تهران: نشر مرکز.
30. موسوی، سیدکمال‌الدین و سکینه حیدرپورمرند (1390) «تحلیل جامعه‌شناختی بیگانگی تحصیلی دانشجویان، مطالعه موردی دانشگاه شاهد در سال تحصیلی 87ـ88»، فصلنامه علوم اجتماعی، 56: 35ـ71.
31. نادری، حمدالـله و همکاران (1388) «الگوسازی ساختاری رابط بین بیگانگی و بی‏تفاوتی اجتماعی»، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، 14: 29ـ60.
32. واکو وانت، لویک (1381) (پی‌یر بوردیو) متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، ترجمه مهرداد میرداماد، تهران: نشر مرکز.
33. وثوقی، منصور و محسن ساری (1387) «بیگانگی اجتماعی قشر جوان، مطالعه موردی جوانان شهر تهران»، مجله جامعه‌شناسی معاصر، 1(1): 173ـ195.
34. ـــــــــــــــــــــــــــــ (1392) «گونه‏های مختلف بیگانگی ‏اجتماعی جوانان (تحقیقی در شهر تهران)»، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 5(3): 89ـ106.
35. ودادهیر، ابوعلی (1380) «تأملی بر پدیدة مدرک‏گرایی در جامعه»، نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران، مجموعه مقالات همایش مسائل اجتماعی ایران، 3: 179ـ192.
36. Asimaki, A. & Koustouraski, G. (2014) 'Habitus: an attempt at a Thoroughanalysis of a Controversial Concept in Pierre Bourdieu's Theory of Practice', Social Sciences, 3(4): 121-131. [DOI:10.11648/j.ss.20140304.13]
37. Atnafu, M. (2013) 'Motivation, Social Support, Alienation from the School and Their Impact on Students' Achievement in Mathematics: The Case of Tenth Grade Students', Ethiopian Journal of Education and Sciences, 8(1): 53-74.
38. Cecen, A. R. (2006) 'School Alienation: Gender, Socio-Economic Status and Anger in High School Adolescents', Educational Sciences: Theory & Practice, 6(3): 721-726.
39. Civitci, N. (2011) 'School Alienation and Perceived Social Support as Predictor of School Anger in High School Student', Elementary Education, 10(3): 861-871.
40. Drotos, S. M. (2011) 'Awareness, Adaptation and Alienation: Challenges of the Frit-Generation American College Experience', Comparative & International Higher Education, 3: 46-50.
41. Eric Eugene Lee (2003) Cultural Mistrust, University Alienation, Academic Self-Efficacy and Academic Help Seeking in African American College Students.
42. Fraser, Kari & Eccles Jacquelyn, S. (1995) 'Academic Alienation and Adolescent's Possible Selves: How School Experiences Shape Visions of the Future', Poster Presented at the Biennial Meeting of the Society for Research on Child Development- Indianapolis, USA.
43. Hakhoe, Chi, T. K. (2004) 'The Influencing Factors on Alienation in High School Students ',Journal of Korean Academy of Nursing, 34(1): 45-52. [DOI:10.4040/jkan.2004.34.1.45]
44. Johnson, G. M. (2005) 'Student Alienation, Academic Achievement, and WebCT Use', Educational Technology & Society, 8(2): 179-189.‏
45. Kumar, S. (2011) 'Alienation in Relation to Emotinal Ihtelligence of College Students with Visual Impairment and Normal Vision', Journal of Golden Resrach Thought, 1: 1-40.
46. McDonough, P. & Polzer, J. (2012) 'Habitus, Hysteresis and Organizational Change in the Public Sector', Canadian Journal of Sociology, 37(4): 357-380.‏
47. Rayse, S. L., Holstein, B. E., & kreiner, S. (2008) 'Aspects of Alienation and Sympton Load among Adolescents', The European Journal of Public Health, 19(1): 79-84.‏ [DOI:10.1093/eurpub/ckn105]
48. Tina, H. & Gerda, H. (2011) Alienation from School - a Problem Occurring During Early Adolescence, Unpublished Dissertation, University of Salzburg, Austria.
49. Walther, M. (2014) Repatriation to France and Germany: A Comparative Study Based on Bourdieu's Theory of Practice. Springer.‏
50. Rovai, A. P. & Wighting, M. J. (2005) 'Feelings of Alienation and Community among Higher Education Students in a Virtual Classroom', The Internet and Higher Education, 8(2): 97-110.‏ [DOI:10.1016/j.iheduc.2005.03.001]
51. Jalal, S. (2011) 'Self-Reported Health and Social Alienation in Swedish Adolescents: A Cross-Sectional Study among High-School Students in Stockholm', Lnst for Neurobiology, Vardvetenskap Och Samhalle/ Dept of Neurobiology, Car Sciences and Society.

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Send email to the article author


Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb