شمارۀ جدید فصلنامه (بهار 1403) منتشر شد


Volume 9, Issue 2 (3-2019)                   Social Problems of Iran 2019, 9(2): 279-288 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mo’tamedi Z. (2019). Iran’s Current Situation” (Introducing Second Edition of Iran’s Social Situation Review 2009-2017). Social Problems of Iran. 9(2), 279-288.
URL: http://jspi.khu.ac.ir/article-1-2996-en.html
, zoham88@gmail.com
Abstract:   (2122 Views)
This article has no abstract.
Full-Text [PDF 550 kb]   (890 Downloads)    
Type of Article: Original Research | Subject: Security
Received: 2019/03/12 | Accepted: 2019/03/12 | Published: 2019/03/12

References
1. زاهدی مازندرانی و شیانی (1397)، چارچوبی تحلیلی برای شناخت نابرابری‌های اجتماعی در ایران، در موسوی، میرطاهر، دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396، تهران: آگاه.
2. عبدی، عباس (1397)، تله نابرابری‌های اجتماعی، در موسوی، میرطاهر، دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396، تهران: آگاه.
3. غفاری غلامرضا و محمدرضا جوادی یگانه (۱۳۹۵)، مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور، تهران: وزارت کشور، امور اجتماعی و فرهنگی.
4. گودرزی، محسن (1397)، روندهای گسیخته‌ساز، در موسوی، میرطاهر، دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396، تهران: آگاه.
5. مدنی، سعید (1390)، گزارش وضعیت اجتماعی ایران1388-1380، بولتن داخلی مؤسسه رحمان.
6. مدنی، سعید (1397) سازوکارهای تولید فقرو نابرابری در ایران، در موسوی، میرطاهر، دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396، تهران: آگاه.
7. موسوی، میرطاهر (1397) دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396، تهران: آگاه.

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Send email to the article author


Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb