شمارۀ جدید فصلنامه (بهار 1403) منتشر شد


Volume 9, Issue 2 (3-2019)                   Social Problems of Iran 2019, 9(2): 103-133 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Serajzadeh S H, Pouyafar M, Minai H. (2019). A Study on Social Context of Drug Dealers’ Deviant Migration in Koohdasht. Social Problems of Iran. 9(2), 103-133.
URL: http://jspi.khu.ac.ir/article-1-2993-en.html
1- , mrpouyafar@gmail.com
Abstract:   (3461 Views)
This paper seeks to investigate a new type of migration in Koohdasht city which is immigration to Tehran to carry out criminal activities. Unknown factors and the way in which these migrations take place made it necessary to use the qualitative approach in order to explore the subject matter. Grounded theory method was used to look at the field of research and achieve an emic and etic view of the problem in order to examine the conditions for the formation of this type of migration, as well as the processes and trends affecting its continuity as well as the consequences of this phenomenon. Therefore a fairly comprehensive understanding of the issue was achieved.  28 participants were interviewed through purposeful sampling. Participants included families, koohdasht residents, and drug vendors. The findings of this study gave rise to 12 different categories for families and residents and another 14 for drug vendors. The main categories emphasized in this study that were shared by all groups were the concept of the pressure of socioeconomic structures and poverty.
Full-Text [PDF 487 kb]   (1366 Downloads)    
Type of Article: Original Research | Subject: Security
Received: 2019/03/12 | Accepted: 2019/03/12 | Published: 2019/03/12

References
1. احمدی، حبیب (1384) جامعه‌شناسی انحرافات، تهران: سمت.
2. استراوس، انسلم و جولیت کربین (1394) مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریه مینه‌ای، ترجمة ابراهیم افشار، چاپ چهارم، تهران: نی.
3. اوبرای، آمارجیت سینگ (1370) مهاجرت، شهرنشینی و توسعه، ترجمة فرهنگ ارشاد، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
4. آتش‌پور، حمید و تورج محمد‌زاده (1389) «مهاجرت و جرم: نقش مهاجرت در پیدایش انواع جرایم»، علوم تربیتی: اصلاح و تربیت، مهر 1389، شمارة 33: 31ـ35.
5. حریری، نجلا (1385) اصول و روش‌های پژوهش کیفی، تهران: نشر تهران دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
6. حمدی، کریم و سروش فتحی (1388) «عوامل مؤثر در گسترش مهاجرت به کلان‌شهر تهران»، فصلنامة مطالعات مدیریت شهری، سال اول، پیش‌شماره سوم: 19ـ36.
7. زنجانی، حبیب الـله (1380) مهاجرت، تهران: سمت.
8. ستوده، هدایت الـله (1381) آسیب‌های اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)، تهران: آوای نور.
9. سیلورمن، دیوید (1381) روش تحقیق کیفی در جامعه‌شناسی، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، چاپ دوم.
10. صدیق سروستانی، رحمت الـله (1387) آسیب‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی، تهران: سمت.
11. فلیک، اووه (1393) درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمة ‌هادی جلیلی، تهران: نی.
12. قاسمی اردهائی، علی (1385) «بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران با فراتحلیل پایان‌نامه‌های تحصیلی (مقطع زمانی 1383-1359)»، روستا و توسعه، دورة 9، شمارة 1: 23ـ41.
13. کاظمی، مسعود (1393)، «تأثیر اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان گردان»، فصلنامة سلامت اجتماعی و اعتیاد، دورة یکم، سال اول، شمارة 4: 101ـ118.
14. گیدنز، آنتونی و کارن بردسال (1389) جامعه‌شناسی، ترجمة حسن چاوشیان، تهران: نی.
15. محمد‌پور، احمد (1392) روش تحقیق کیفی ضدروش1 (منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی)، تهران: نشر جامعه‌شناسان.
16. محمودیان، حسین و علی قاسمی اردهائی (1391) «شبکه‌های اجتماعی مهاجرت در مناطق روستایی؛ مطالعه کیفی بر جریان‌های مهاجرت از استان آذربایجان شرقی به استان تهران»، توسعة روستایی، دورة چهارم: 109ـ128.
17. مداح، مجید و ابراهیم خیرخواهان (1390) «تجزیه و تحلیل اثر انگیزه‌های اقتصادی در ارتکاب جرم (مطالعه موردی زندانیان شهر سمنان)»، مطالعات امنیت اجتماعی، شمارة 25: 107ـ130.
18. ملکمیان، لینا و سعید شریفیان (1388) «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم در زنان زندانی»، فصلنامة پژوهش اجتماعی، سال دوم، شمارة پنجم: 143ـ169.
19. ممتاز، فریده (1385) انحرافات اجتماعی، نظریه‌ها و دیدگاه‌ها، تهران: شرکت سهامی.
20. Nordstrom, B. R., & Dackis, C. A. (2011) 'Drugs and Crime', The Journal of Psychiatry & Law, 39 (4): 663-687. [DOI:10.1177/009318531103900407]
21. Sommers, I., Baskin, D. & Fagan, J. (2005) 'The Structural Relationship between Drug Use, Drug Dealing, and other Income Support Activities among Women Drug Sellers', Journal of Drug Issues, 26 (4): 975-1006. [DOI:10.1177/002204269602600414]
22. Takenaka, A., & Pren, K. A. (2010) 'Determinants of Emigration: Comparing Migrants Selectivity from Peru and Mexico', The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 630 (1): 178-193. [DOI:10.1177/0002716210368109]
23. Valdez, A. & Sifaneck, S. J. (2004) 'Getting high and Getting by Dimensions of Drug Selling Behaviors among American Mexican Gang Members in South Texas', Journal of Research in Crime and Delinquency, 41 (1): 82-105. [DOI:10.1177/0022427803256231]

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Send email to the article author


Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb