شمارۀ جدید فصلنامه (بهار 1403) منتشر شد


Volume 9, Issue 2 (3-2019)                   Social Problems of Iran 2019, 9(2): 159-175 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Feizollahi A, Bokharai A. (2019). Prioritization of social problems based on their Construction in Ilam City Educated Bloggers. Social Problems of Iran. 9(2), 159-175.
URL: http://jspi.khu.ac.ir/article-1-2988-en.html
1- , bokharaei_ah@yahoo.com
Abstract:   (2454 Views)
This article analyzes social issues considered and discussed in scholars' weblogs in Ilam province and intends to firstly identify the most important social issues which had been discussed by these bloggers and secondly study the way they projected and reconstructed these issues.
This research has gathered, compiled and analyzed the social issues mentioned in blogs of Illam Province’s bloggers using a qualitative approach.
All compiled information was analyzed and categorized using Nvivo Edition 8 software.
Research data shows the subjects discussed were in the following order:  social issues (37%), economic issues (25.5%), cultural issues (22%) and political matters (15.5%).
Most bloggers rightly focused on a few sociological social issues. They first pointed out that the described issues are products of the defective structure of the society.  Secondly, all various social issues are somehow interrelated to each other and thirdly many of these social problems and issues are resolvable.
Full-Text [PDF 696 kb]   (713 Downloads)    
Type of Article: Original Research | Subject: Security
Received: 2019/03/11 | Accepted: 2019/03/11 | Published: 2019/03/11

References
1. آزاد ارمکي، تقي (1373) «مباني جامعه‌شناسي مشکلات اجتماعي»، كيهان فرهنگي، سال يازدهم، شماره ششم، شمارة 113: 24ـ25.
2. اسلوين، جيمز (1380) اينترنت و جامعه، ترجمة عباس گيلوري و علي رادباوه، تهران: کتابدار.
3. بخارايي، احمد (1386) جامعه‌شناسي انحرافات اجتماعي در ايران، تهران: پژواک جامعه.
4. تانکارد، جيمز و ورنر سورين (1381) نظريه‌هاي ارتباطات، ترجمة عليرضا دهقان، تهران: دانشگاه تهران.
5. رفيعي، حسن، سعيد مدني قهفرخي و مروئه وامقي (1387) «مشکلات اجتماعي در اولويت ايران»، مجلة جامعه‌شناسي ايران، سال نهم، شمارة 1 و 2: 184ـ208.
6. سازمان ثبت احوال (1393) سالنامة آماري سال 1393، شمارة 3، استان ايلام.
7. فيض‌اللهي، علي (1389) فراتحليل مطالعات خودکشي در استان ايلام، ايلام: دفتر تحقيقات نيروي انتظامي استان ايلام.
8. فيض‌اللهي، علي، پروانه دانش و سعيده حيدري (1393) «سيماي اپيدمولوژيک اعتياد در شهرستان ايلام»، مجلة فرهنگ ايلام، دورة پانزدهم، شمارة 42 و 43: 166ـ181.
9. فيض‌اللهي، علي و اميدعلي باپيري (1393) مکان‌يابي (gis) اعتياد در استان ايلام، ايلام: معاونت پيشگيري و فرهنگي سازمان بهزيستي استان ايلام.
10. فيض‌اللهي، علي و همکاران (1394) «برآورد تعداد معتادان به مواد مخدر در شهرستان ايلام به روش صيدـ‌بازصيد»، مجلة دانشگاه علوم‌پزشکي ايلام، دورة 23، شمارة دوم: 120ـ124.
11. مرکز آمار ايران (1393) سالنامة آماري استان ايلام، بخش چهاردهم: 357ـ399.
12. يوسفي، علي و حسين اکبري (1390) «تأملي جامعه‌شناختي در تشخيص و تعيين اولويت مسائل اجتماعي ايران»، مسائل اجتماعي ايران، سال دوم، شمارة 1: 195ـ223.
13. Eitzen, Stanley D., Zinn Maxine Beca & Smith, Kelly E. (2012) Social Problems, Twelfth Edition, Pearson Education, Inc.
14. Goode, Erich & Ben-Yehuda, Nachman (2009) Moral Panics,the Social Construction of Deviance, Second Edition, John Wiley & Sons Ltd. [DOI:10.1002/9781444307924]
15. Kornblum, William & Julian, Joseph (2012) Social Problems, Fourtheen Edition, Pearson Education, Inc.
16. Macionis, John D. (2012) Social Problems, Fourth Edition, Prentice Hall
17. Rwomire, A. (2001) Social Problems in Africa: New Visions, Westport, Conn: Praeger.
18. Thio, Alex (2005) SOCIOLOGY: A Brief Introduction, Six Edition, Pearson Education, Inc.
19. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1838

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Send email to the article author


Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb