دوره 10، شماره 1 - ( 6-1398 )                   جلد 10 شماره 1 صفحات 26-5 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Afshar S, Alizadeh Aghdam M B, Abbaszadeh M, Kouhi K. Investigating Factors Affecting Fear of Crime among Iranian Citizens Using the Meta-Analysis Method. مسائل اجتماعی ایران. 2019; 10 (1) :5-26
URL: http://jspi.khu.ac.ir/article-1-3082-fa.html
افشار سیمین، علیزاده اقدم محمدباقر، عباس زاده محمد، کوهی کمال. فراتحلیل مطالعات انجام‌شده درباره عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بین شهروندان ایرانی. مسائل اجتماعی ایران. 1398; 10 (1) :26-5

URL: http://jspi.khu.ac.ir/article-1-3082-fa.html


دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول)
چکیده:   (2525 مشاهده)
ترس از جرم با توجه به آثار و پیامدهای مخربی که بر روی زندگی شهروندان دارد، یکی از مهم‌ترین موضوعات مطالعه‌ای جامعه‌شناسی، مطالعات شهری و جرم‌شناسی است. هدف پژوهش حاضر مطالعه عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بین شهروندان ایرانی با استفاده از روش فراتحلیل است. بدین‌منظور در این نوشتار پژوهش‌هایی که درباره ترس از جرم در ایران انجام شده‌اند؛ مطالعه و پس از حذف پژوهش‌های اسنادی و مروری، 19 پژوهش به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده از پژوهش‌های مذکور پس از کدگذاری، از برنامه فراتحلیل جامع(CMA2)  برای انجام محاسبات آماری فراتحلیل استفاده شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که بی‌سازمانی اجتماعی، تجربه قربانی‌شدن، حضور پلیس، اعتماد اجتماعی، کنترل اجتماعی، و تعلقات و پیوندهای محله‌ای مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر ترس از جرم در پژوهش‌ها هستند. توجه بسیار کم رشته‌های مطالعات شهری، جغرافیا، حقوق و روان‌شناسی به موضوع ترس از جرم، غلبه روش‌ پیمایشی، عدم فرضیه و عدم گزارش اعتبار پژوهش‌، و کلی و غیر قابل اجرا‌بودن راهکارهای ارائه‌شده در پژوهش‌های انجام‌شده درباره ترس از جرم، از مهم‌ترین نقاط ضعف این پژوهش‌ها هستند.
متن کامل [PDF 1505 kb]   (452 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: مسائل اجتماعی
دریافت: 1398/6/25 | پذیرش: 1398/6/25 | انتشار: 1398/6/25

فهرست منابع
1. احمدي، حبيب؛ عربي، علي (1392) «رابطة بين ساختار محله‌اي و ترس از جرم (مورد مطالعه: شهر کرج)». پژوهش‌هاي انتظام اجتماعي. سال پنجم. شمارة 1: 37-60. احمدي، حبيب؛ عربي، علي؛ و صادق‌زاده، محبوبه (1391) «بررسي مقايسه‌اي عوامل مرتبط با ترس از جرم زنان و مردان؛ مطالعه موردي زنان و مردان ساکن شهر کرج». فصلنامة علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر، سال ششم. شمارة 18: 1-22. حسنوند، اسماعيل (1391) «راهبردهاي پليسي کاهش ترس از جرم». فصلنامة کارآگاه. سال دوم. شمارة 20: 120-151. رباني، رسول؛ همتي، رضا (1387) «تبيين جامعه‌شناختي ترس از جرم: مطالعه موردي شهروندان زنجاني». مجلة جامعه‌شناسي ايران. سال نهم. شمارة 3 و 4: 58-88. رشادي، منوچهر؛ زارع، بيژن؛ دانش، پروانه؛ و قادري، صلاح‌الدين (1395) «تبيين جامعه‌شناختي ميزان ترس از جرم در شهرستان‌هاي استان همدان در دو سطح خرد و منطقه‌اي». مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران. سال پنجم. شمارة 4: 663-689. ستوده، هدايت‌‌الـله (1393) آسيب‌شناسي اجتماعي، تهران: آواي نور. سراج‌زاده، سيدحسين؛ گيلاني، اشرف (1388) «بي‌سازماني اجتماعي و ترس از جرم (مطالعه مقايسه‌اي مناطق 3 و 12 شهر تهران)»، رفاه اجتماعي، سال دهم، شمارة 34: 223- 244. سهراب‌زاده، مهران؛ عشايري، طاها؛ و حسنوند، اسماعيل (1393) «تبيين جامعه‌شناختي ترس از جرم (پيمايش مناطق حاشيه‌نشين شهر تبريز در سال 1393)». مطالعات امنيت اجتماعي. شمارة 40: 87-122. سيدزاده ثاني، سيدمهدي؛ کرماني، سعيد (1392) «ترس از جرم در مشهد: ميزان و عوامل». پژوهشنامة حقوق کيفري. سال چهارم. شمارة 2: 119-151. شکربيگي، عاليه؛ مستمع، رضا (1393) «فراتحليل مطالعات انجام شده پيرامون خشونت عليه زنان». مجلة جامعه‌شناسي ايران. سال پانزدهم. شمارة 2: 153- 177. صادقي فسايي، سهيلا؛ ميرحسيني، زهرا (1388) «تحليل جامعه‌شناختي ترس از جرم در ميان زنان شهر تهران». نامة علوم اجتماعي. سال هفدهم. شمارة 36: 125-152. صديق سروستاني، رحمت‌الـله؛ نصراصفهاني، آرش (1391) «مطالعه عوامل مؤثر بر ترس از جرم در محله‌هاي شهري: مطالعه محله‌اي در منطقه 5 شهر تهران». مسائل اجتماعي ايران. سال سوم. شمارة 1: 176-149. عبدالملکي، احمد؛ زاهدي مازندراني، محمدجواد؛ ملکي، امير؛ و علي‌اکبري، اسماعيل (1396) «تبيين جامعه‌شناختي ترس از جرم در شهر تهران». فصلنامة مطالعات امنيت اجتماعي. دورة سوم. شمارة 51: 231-260. عشايري، طاها؛ عباسي، الهام؛ نطقي، عليرضا؛ آخوندزاده آراني، محدثه؛ و نوري، رمضانعلي (1396) «عوامل مؤثر بر ترس زنان از جرم در فضاي شهري». پژوهش‌هاي دانش انتظامي. سال نوزدهم. شمارة 74: 125-150. فرجيها، محمد (1385) «بازتاب رسانه‌اي جرم». رفاه اجتماعي. سال ششم. شمارة 22: 57-86. قربانيزاده، وجهالـله؛ حسننانگير، سيدطه (1393) راهنماي کاربردي فراتحليل با نرم‌افزار CMA2. تهران: انتشارات جامعهشناسان. قربانيزاده، وجهالـله؛ حسننانگير، سيدطه؛ و رودساز، حبيب (1392) «فراتحليل عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات در ايران». پژوهش‌هاي مديريت در ايران. سال هفدهم. شمارة 2: 177-196. گيدنز، آنتوني (1394) جامعه‌شناسي. ترجمة حسن چاوشيان. تهران: ني. مالمير، مهدي (1388) «مروري بر نظريه‌هاي جرم‌شناختي و جامعه‌شناختي پيشگيري از جرم بر اساس تقسيم‌بندي ون‌ويک و دوارد». فصلنامة پيشگيري از جرم. سال چهارم. شمارة 11: 149-170. محسني‌تبريز، عليرضا؛ قهرماني، سهراب؛ و ياهم، سجاد (1390) «فضاهاي بي‌دفاع شهري و خشونت (مطالعه موردي فضاهاي بي‌دفاع شهر تهران)». جامعه‌شناسي کاربردي، سال بيست و دوم. شمارة 44: 51-70. محمدي، محمدعلي؛ ودادهير، ابوعلي؛ سيفي، عليرضا؛ مشتاق، روشنك (1391) «فراتحليل مطالعات فقر در ايران». فصلنامة رفاه اجتماعي. سال دوازدهم. شمارة 45: 7-43. نبوي، عبدالحسين؛ چبيشه، فرات (1394) «بررسي برخي عوامل اجتماعي مؤثر بر ترس از جرم و پيامدهاي آن (مورد مطالعه: شهروندان 18 سال و بالاتر اهواز)». مطالعات علوم اجتماعي ايران. سال دوزادهم. شماره 44: 128-114. نيازي، محسن؛ شاطريان، محسن؛ بابايي، حسن؛ و صديق محمدي، محمد (1394) «فراتحليل عوامل مؤثر بر ترس از جرم در پژوهش‌هاي ايراني». مسائل اجتماعي ايران. سال ششم. شمارة 2: 195- 218. نيازي، محسن؛ عباس‌زاده، محمد؛ بيات، بهرام؛ و عشايري، طاها (1396) «فراتحليل بررسي عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بين شهروندان». پژوهش‌هاي دانش انتظامي. سال نوزدهم. شمارة 3: 41-67. هومن، حيدرعلي (1392) راهنماي عملي فراتحليل در پژوهش علمي. تهران: سمت. Brewin, Chris R, et al. (2000) Fear, Helplessness, and Horror in Posttraumatic Stress Disorder: Investigating DSM-IV Criterion A2 in Victims of Violent Crime. 3, S.L.: Journal of Traumatic Stress, 2000, Vol. 13, Pp. 509-499. Brewin, Chris R, et al. (2000) Fear, Helplessness, and Horror in Posttraumatic Stress Disorder: Investigating DSM-IV Criterion A2 in Victims of Violent Crime. 3, S.L. : Journal of Traumatic Stress, 2000, Vol. 13, Pp. 509-499. Brown, B.B. Werner, C.M. Smith, K.R. Tribby, C.P & Miller, H. (2014) Physical Activity Mediates the Relationship between Perceived Crime Safety and Obesity. Preventive Medicine. 66, 140-144. Cohen, J. (1977) Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences: (Rev. Ed). New York: Academic Press. Cook, C. L. and Fox, K. A. (2011). Fear of Property Crime: Examining the Effects of Victimization, Vicarious Victimization, and Perceived Risk, Violence and Victims, No 5: 684–700. Dina Hummelsheim Helmut, Hirtenlehner Jonathan, Jackson Dietrich Oberwittler, (2011) Social Insecurities and Fear of Crime: A Cross - National Study on the Impact of Welfare State Policies on Crime- Related Anxieties, Eroupean Sociological Review Advance Access, Published March 2010. Dolan, P & Peasgood, T. (2007) Estimating the Economic and Social Costs of the Fear of Crime. The British Journal of Criminology. 47 (1): 121-132. Dowdell, E. B. and Santucci, M. E. (2003) The Relationship between Health Risk Behaviors and Fear in one Urban Seventh Grade Class. Journal of Paediatric Nursing, 18 (3), 187–94. Hawdon, J. E., Ryan, J., & Griffin, S. P. (2003) Policing Tactics and Perceptions of Police Legitimacy, Police Quarterly, Vol. 6, No. 4, pp: 469-491. Jackson, J. (2004) Experience and Expression: Social and Cultural Sig-Nificance in the Fear of Crime. British Journal of Criminology, 44(6),946–966. Karakus, Onder, Edmund F. McGarrell and Oguzhan Basibuyuk.(2010) “Fear of Crime among Citizens of Turkey”, Journal of Criminal Justice, No. 38, pp.174-184. Kelling, George L.; Wilson, James Q. (1982) Broken Windows: the police and Neighborhood Safety. Atlantic Monthly. 249(3):29-38. Li, S. (2010). The Effectiveness of Corrective Feedback in SLA: A Meta-Analysis, Language Learning, Vol. 60, No. 2, Pp: 309-365. Lorenc, T. Clayton, S. Neary, D. Whitehead, M. Petticrew, M. Thomson, H et al. (2012) Crime, Fear of Crime, Environment, and Mental Health and Wellbeing: Mapping Review of Theories and Causal Pathways. Health & Place. 18: 757-756. Nicholson, D.F. (2010) Disadvantaged Neighborhoods and Fear of Crime: Does Family Structure Matter. PhD Dissertation, The University of Oklahoma. Pigott, T. D. (2012) Advances in Meta-Analysis. New York: Springer. Piscitelli, A., & Perrella, A.M.L. Fear of Crime and Participation in Associational Life. The Social Science Journal (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.soscij.2017.01.001. Scarborough, K.B. Toya, Z.L.H, Kenneth J.N. Wayne L.L & Leanne F.A. (July–August 2010). Assessing the Relationship between Individual Characteristics, Neighborhood Context, and Fear of Crime. Journal of Criminal Justice, 38(4), 819-826. Schafer, J. A., Huebner, B. M., Bynum, T. S. (2006). Fear of crime and Criminal Victimization: Gender-Based Contrasts, Journal of Criminal Justice, Vol. 34. No. 3, Pp: 285-301. Sirgy, M.J. and Cornwell, T. (2002) How Neighborhood Features Affect Quality of Life. Social Indicators Research, 59, 79-114. Snell, Clete (2001) Neighborhood Structure, Crime, and Fear of Crime: Testing Bursik and Grasmick’s Neighborhood Control Theory, New York: LFB Scholarly Publishing LLC. Stafford, M., Chandola, T. and Marmot, M. (2007) Association between Fear of Crime and Mental Health and Physical Functioning.11, s.l. : American Journal of Public Health, Vol. 97, Pp. 2081-2076. Wilson-Doenges, G. (2000) An Exploration of Sense of Community and Fear of Crime in Gated Communities, Environment and Behavior611–597 :)5(32. Worrall, J. L. (2006) The Discriminant Validity of Perceptual Incivility Mea-Sures. Justice Quarterly, 23(3), 360-383.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb