راهنمای نویسندگان

مؤلفان گرامی:
لطفا هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایید.
در صورت رعایت نکردن هریک از موارد ذیل پرونده شما بررسی نخواهد شد.
مقاله در برنامه‌  word  با قلم بی نازنین ۱۲ تایپ شود، و فقط از طریق سایت مجله فرستاده شود. 
حجم مقاله از ۸۰۰۰ واژه بیشتر نباشد.
فایل‌هایی که نویسندگان باید ارسال نمایند به شرح زیر و شامل دو فایل است:
۱. فایل اصلی مقاله شامل:
عنوان، نام و نشانی نویسنده: در برگه رویه مقاله، نام نویسنده / نویسندگان  استاد راهنما  عنوان شغلی یا علمی و نام و نشانی کامل مؤسسه‌ای که پژوهش در آن انجام گرفته است و پست الکترونیکی و شماره همراه نویسندگان درج شود.
ساختار مقاله: چکیده، کلیدواژه، مقدمه، متن اصلی (طرح مقدمات، بحث)، نتیجه‌گیری، پی‌نوشت‌، منابع
نمودارها و شکل‌ها: به صورت آماده برای چاپ ارائه شوند و جای آن‌ها در متن اصلی مشخص شود. مندرجات جدول‌ها روشن و آشکار باشد و شماره‌گذاری آنها نیز به ترتیبی باشد که در متن می‌آید.
منابع و مآخذ: در ذکر منابع و مآخذ پایان مقاله الگوی زیر اعمال شود:
 الف : رفرنس نویسی در خارج از متن ( قسمت منابع ) .
  ۱-  رفرنس دهی کتاب تألیف .
 الف : رفرنس نویسی در خارج از متن ( قسمت منابع ) .
  ۱-  رفرنس دهی کتاب تألیف .
کتاب: با یک نویسنده:
کریمی، یوسف ( ۱۳۷۵ ). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها. تهران: نشر ارسباران.
کریمی، یوسف ( ۱۳۸۲ ). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم). تهران: نشر
ارسباران.

کریمی، ی. ( ۱۳۸۲ ). روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم). تهران: نشر ارسباران.
وین رایت، ویلیام (بی تا). عقل و دل. ترجمه: محمد هادی شهاب ( ۱۳۸۶ ). قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی.
  کتاب: با دو نویسنده:
مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. ( ۱۹۹۵ ). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد
اعرابی (۱۳۷۷). تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
 – مارشال، ک. و راسمن، گ. ب. ( ۱۹۹۵ ). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی
(۱۳۷۷). تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
  کتاب: با سه نویسنده:
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه . ( ۱۳۷۶ ). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه . ( ۱۳۷۶ ). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا. ( ۱۳۷۶ ). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
  نکته: منبع با بیش از شش نویسنده
منابعی که بیش از شش نویسنده دارند بعد از ششمین نویسنده « و همکاران » اضافه می شود؛
بعضی صاحب نظران معتقدند نوشتن نام شش نویسنده متن را طولانی می کند لذا ذکر نام سه نویسنده ی اول کافی است و بعد از آن باید « و همکاران » نوشته شود.
در متون فارسی کمتر منبعی می توان پیدا کرد که بیش از سه نویسنده داشته باشد، ولی در متون انگلیسی منابع بابیش از سه نویسنده (به ویژه در مقاله های علمی) به طور مکرر مشاهده می شود
  ۲-     رفرنس دهی کتاب ترجمه
لئوک ، گاه . چی.؛ هوم، چوآ . ز .؛ سی کت، ان جی . (۲۰۰۶) . پوست آسیایی (اطلس رنگی مرجع بیماری های پوست) . ترجمه علی محمدزاده  خلیل و سایرین (۱۳۸۹) . تهران : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 در صورتی که مولف آن بیشتر از یک نفر باشد تفاوت چندانی با رفرنس دهی کتاب تألیف ندارد فقط مترجم را می آوریم .
 
۳-  رفرنس دهی از مجله .
احمدی ، احد . ( ۱۳۸۴) . رویکردهای برنامه درسی. مجله نوآوریهای آموزشی ، سال هفتم ، شماره ۴ . صفحه ۳۲-۲۶
اسدالهی، قربانعلی؛ یعقوبی، محمد و سلیمانی، بهرام ( ۱۳۷۲ ). بررسی میزان مردودی وقبولی با رتبه تولد
در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی ۶۷، ۱۳۶۶ . پژوهش های روان شناختی، دوره ۲ شماره ۱ و ۲ .صفحه ۳۲-۲۶
  ۴- رفرنس دهی از فصل نامه
حریرچی ، ایرج . (۱۳۸۷) ، اسم مقاله . فصل نامه مرکز تحقیقات سرطان سینه ، شماره ۷ .
  ۵- رفرنس دهی از مقاله اینترنتی
دلاور ، علی . ( ۱۳۸۷) ، اسم مقاله . آدرس اینترنتی،در انتها, تاریخ دسترسی به منبع نیز قید می شود
  ۶- رفرنس دهی ازمقاله: برخط (آنلاین / اینترنتی)
دیلمقانی، میترا (بی تا). دانشگاه های مجازی: چالش ها و ضرورت ها. مقاله ارائه شده به کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران. بازیابی شده در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵
Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal. BMJ. ۱۹۹۵; ۳۱۰: ۱۳۸۷-۹۰. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive. Accessed September ۲۶, ۱۹۹۶
در استناد به منابع اینترنتی, در انتها, تاریخ دسترسی به منبع نیز قید می شود
  ۷- رفرنس دهی از پایان نامه
مهدوی ، سید محمد صادق . (۱۳۸۶) . اسم پایان نامه . پایان نامه کارشناسی ارشد یا کارشناسی . اسم دانشگاه .
  ۸- سخنرانی ( کاست ، برنامه تلویزیونی )
شریعتی ، علی . ( ۱۳۸۸) . اسم برنامه تلویزیونی : روز پخش .
جاسبی ، عبدالله . (۱۳۶۹ ) . دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه سیاسی و اقتصادی . حسینیه ارشاد . کاست شماره ۱۲۲ .
 ۹-  رفرنس دهی از جزوه دانشگاهی
دلاور ، علی . ( ۱۳۸۶) . جزوه روش تحقیق . دانشگاه علوم تربیتی علامه طباطبایی .
  ۱۰-  رفرنس دهی ویراستار و گردآورنده
سلطانی ، پوری . قواعد و ضوابط چاپ کتاب شامل ضوابط انتشاراتی شیوه خط فارسی کتابنامه فارسی .
( ۱۳۶۷ ) . تهران : وزارت فرهنگ و آموزش عالی کتابخانه ملی ایران . صفحه ۸۰ .
 ۱۱- رفرنس دهی بدون ناشر و محل انتشار
کسایی ، خسرو . ( ۱۳۶۲ ) . چگونه عکس رنگی چاپ کنیم؟ تکنیک های تاریکخانه . [ بی جا : بی نام ] ،
صفحه ۲۳۰ .
  ۱۲- رفرنس دهی از روزنامه
آموزش و پرورش نخستین منزلگاه بازسازی فرهنگی . ( پنجم مهرماه ۱۳۶۷ ) . اطلاعات. شماره ۱۳۴۳ . صفحه ۵٫
  ۱۳-  رفرنس دهی از ویرایش
محسنی ، منوچهر . (۱۳۵۳ ) . جامعه شناسی عمومی . ویرایش ۲ . تهران : طهوری .
Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (۱۹۹۷). The battered childth ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press
 منابع انگلیسی براساس سیستم APA و طبق الگوی ذیل باشد:
فرمت اصلی ارجاع به کتاب:
Author, A. A. (Year of publication). Title of work: Capital letter also for subtitle. Publisher Name.
مثال:
Stoneman, R. (۲۰۰۸). Alexander the Great: A life in legend. Yale University Press.
کتب تالیفی گروهی:
Editor, E. E. (Ed.). (Year of publication). Title of work: Capital letter also for subtitle. Publisher. DOI (if available)
مثال:
Leitch, M. G., & Rushton, C. J. (Eds.). (۲۰۱۹). A new companion to Malory. D. S. Brewer.
 کتب ترجمه شده به انگلیسی:
Author, A. A. (Year of publication). Title of work: Capital letter also for subtitle (T. Translator, Trans.). Publisher. (Original work published YEAR) DOI (if available)
مثال:
Plato (۱۹۸۹). Symposium (A. Nehamas & P. Woodruff, Trans.). Hackett Publishing Company. (Original work published ca. ۳۸۵-۳۷۸ BCE)
  ارجاع به مقالات:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Periodical, volume number(issue number), pages. https://doi.org/xx.xxx/yyyy
مثال:
Scruton, R. (۱۹۹۶). The eclipse of listening. The New Criterion, ۱۵(۳), ۵–۱۳.
 ارجاع به صفحات وب:
Lastname, F. M. (Year, Month Date). Title of page. Site name. URL
 
مثال:
Price, D. (۲۰۱۸, March ۲۳). Laziness does not exist. Medium. https://humanparts.medium.com/laziness-does-not-exist-۳af۲۷e۳۱۲d۰۱
۲. فایل بدون نام نویسندگان:
این فایل همان فایل قبلی بدون هیچ گونه نام و نشانی از نویسندگان و بدون چکیده انگلیسی است. (نویسندگان موظفند در این مرحله نام و سمت علمی و ایمیل و نشانی و تلفن خود را از مقاله حذف کنند.)
۳. تکمیل فرم‌های تعهدنامه و تعارض منافع
لازم است نویسندگان محترم فرم‌های تعهدنامه و تعارض منافع را از "صفحه اصلی" بخش "برای نویسندگان" دانلود کرده و پس از تکمیل در ابتدای فایل مقاله خود و همچنین در بخش بارگذاری فایل‌ها ضمیمه کرده و ارسال نمایند. 
فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع 


۴. هزینه داوری و چاپ:
مجله مسائل اجتماعی ایران طبق مصوبه معاونت پژوهشی دانشگاه مبلغ  چهار میلیون ریال  بابت هزینه چاپ از نویسندگان مقالات دریافت می‌کند.
با تشکر

دفعات مشاهده: 8558 بار   |   دفعات چاپ: 439 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb