برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی (9183 مشاهده)
بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی و فرسودگی شغلی معلمان شهرستان قروه (6305 مشاهده)
سلامت اجتماعی ایران: از تعریف اجماع‌ مدار تا شاخص شواهد مدار (4999 مشاهده)
تحلیل اجتماعی خشونت شوهران علیه زنان: مدلی نظری و آزمونی تجربی (4325 مشاهده)
دین و نظم اجتماعی: بررسی رابطه دینداری با احساس آنومی و کجروی در میان نمونه‌ای از دانشجویان (4314 مشاهده)
تبیین جامعه شناختی شکل گیری دولت مطلقه مدرن در ایران (4063 مشاهده)
جستجوی درونمایه‌های یک نظریه اجتماعی کجروی بر اساس آموزه‌های قرآنی (4010 مشاهده)
مرور سیستماتیک و فراتحلیل مطالعات و پژوهش های مرتبط با مسأله سرقت در ایران (3904 مشاهده)
بررسی رابطه هویت ملی و قومی با تأکید بر احساس محرومیت و جامعه‌پذیری قومی: مطالعه موردی دانشجویان آذری، کرد و عرب (3803 مشاهده)
تجربه‌ی طرد اجتماعی: مورد مطالعه هه‌ورامی‌های شهر مریوان (3757 مشاهده)
بررسی الگوی خاموش فرهنگ فقر و عوامل مرتبط با آن «مطالعه موردی‎: شهرستان دلفان استان لرستان» (3741 مشاهده)
تحلیل جامعه‌شناختی نیازهای اجتماعی و کالبدی محلات شهر از دیدگاه توسعه پایدار محله‌ای(مطالعه موردی: محلات شهر اصفهان) (3690 مشاهده)
بررسی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از منظر تحلیل گفتمان (3680 مشاهده)
تغییرات جمعیت روستایی ایران و رابطه آن با مؤلّفه‌های توسعه در چند دهه ‌اخیر (3591 مشاهده)
ارتباط بین بیکاری و قاچاق مواد مخدر در ایران (3569 مشاهده)
بررسی رابطه طرد اجتماعی و آمادگی برای اعتیاد (3545 مشاهده)
مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی: مطالعه موردی: شهر اصفهان (3538 مشاهده)
بررسی ارزش‌های اجتماعی دو نسل والدین و فرزندان درباره معیارهای انتخاب همسر در شهر هشتگرد (3528 مشاهده)
مطالعه تجربی رابطه آگاهی و رفتارهای زیست‌محیطی (مطالعه مناطق شهری و روستایی شهرستان سنندج) (3479 مشاهده)
سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب: تحلیل تطبیقی فازی بین‌کشوری از سال 2000 تا 2008 (3421 مشاهده)
بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب دانشگاهی (3399 مشاهده)
سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین‌ شخصی (3379 مشاهده)
مرور نظام‌مند مطالعات کودکان خیابانی در یک دهه اخیر در ایران: عوامل خانوادگی مرتبط و پیامدهای خیابانی‌شدن کودکان (3218 مشاهده)
تأثیر سرمایه اجتماعی خانوادگی بر انحرافات اجتماعی (3106 مشاهده)
مطالعۀ انسان‌شناسانه پدیده کودکان کار خیابانی در شهر کرج (3094 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
هویت خانوادگی و تعامل در فضای سایبرنتیک (6214 دریافت)
تحلیل اجتماعی خشونت شوهران علیه زنان: مدلی نظری و آزمونی تجربی (6012 دریافت)
بررسی رابطه طرد اجتماعی و آمادگی برای اعتیاد (4144 دریافت)
پیمایش طولی: امکانات و مسائل روش شناختی (4136 دریافت)
مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی: مطالعه موردی: شهر اصفهان (3929 دریافت)
فرهنگ سیاسی دموکراتیک و عوامل مرتبط با آن (یک مطالعه موردی) (3773 دریافت)
بررسی الگوی خاموش فرهنگ فقر و عوامل مرتبط با آن «مطالعه موردی‎: شهرستان دلفان استان لرستان» (3752 دریافت)
رابطه سبک های فرزندپروری والدین و هم نشینی با همسالان بزهکار (3685 دریافت)
تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی (3671 دریافت)
بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی و فرسودگی شغلی معلمان شهرستان قروه (3281 دریافت)
مطالعۀ انسان‌شناسانه پدیده کودکان کار خیابانی در شهر کرج (3220 دریافت)
بررسی تأثیر مؤلفه‌های سبک زندگی بر نگرش دختران مجرد نسبت به ازدواج (مطالعه شاغلان دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز) (2862 دریافت)
دموکراسی و ثبات سیاسی (2857 دریافت)
چالش های تغییر سازمانی: بررسی مشکلات حاصل از انتقال دانشگاه تربیت معلم به حصارک (2823 دریافت)
برابری سیاسی و رابطه آن با مشروعیت دولت ‹تحلیل ثانویه نتایج یک پژوهش در سه شهر تهران، مشهد و یزد› (2778 دریافت)
گرایش به ارتباط با جنس مخالف: مطالعه ای درباب نوجوانان پسرِ مشهد (2757 دریافت)
تبیین جامعه‌شناختی گرایش به مصرف سیگار (2697 دریافت)
تأملی معرفت‌شناختی بر جامعه‌شناسی آکادمیک در ایران (2507 دریافت)
جستجوی درونمایه‌های یک نظریه اجتماعی کجروی بر اساس آموزه‌های قرآنی (2476 دریافت)
سیاست‏‌های حمایتی و توانمندسازی زنان (2444 دریافت)
معرفی و نقد کتاب مسائل اجتماعی (2415 دریافت)
جامعه‌شناسی دین و جنسیت: بررسی نظری و تجربی با تأکید بر اشتغال زنان (2391 دریافت)
بررسی رابطه هویت ملی و قومی با تأکید بر احساس محرومیت و جامعه‌پذیری قومی: مطالعه موردی دانشجویان آذری، کرد و عرب (2253 دریافت)
تبیین جامعه‌شناختی بی‌ثباتی سیاسی (مطالعه‌ای بین‌کشوری) (2177 دریافت)
سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین‌ شخصی (2122 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 7490 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 5069 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 3789 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 2094 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 1828 بازدید)
اهداف مجله و اصول اخلاقی مجله ( 1792 بازدید)
تماس ( 1745 بازدید)
تماس با ما ( 1179 بازدید)
حق نشر ( 719 بازدید)
حق نشر ( 707 بازدید)
حق نشر ( 691 بازدید)
حق نشر ( 688 بازدید)
حق نشر ( 684 بازدید)
فرم تعهدنامه و تعارض منافع ( 524 بازدید)
آخرین شماره ( 472 بازدید)
دستور اخلاقی ( 413 بازدید)
حق نشر ( 378 بازدید)
خوش آمدید ( 284 بازدید)
مقالات در دست چاپ ( 280 بازدید)
حق نشر ( 151 بازدید)
حق نشر ( 132 بازدید)
حق نشر ( 121 بازدید)
حق نشر ( 120 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
پایگاه های نمایه کننده ( 361 چاپ)
اهداف مجله و اصول اخلاقی مجله ( 360 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 329 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 268 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 266 چاپ)
درباره نشریه ( 265 چاپ)
تماس ( 152 چاپ)
خوش آمدید ( 148 چاپ)
تماس با ما ( 111 چاپ)
حق نشر ( 108 چاپ)
آخرین شماره ( 97 چاپ)
حق نشر ( 85 چاپ)
حق نشر ( 83 چاپ)
حق نشر ( 77 چاپ)
فرم تعهدنامه و تعارض منافع ( 65 چاپ)
حق نشر ( 65 چاپ)
حق نشر ( 64 چاپ)
دستور اخلاقی ( 60 چاپ)
حق نشر ( 51 چاپ)
مقالات در دست چاپ ( 51 چاپ)
حق نشر ( 38 چاپ)
حق نشر ( 37 چاپ)
حق نشر ( 33 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb