برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی (9365 مشاهده)
بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی و فرسودگی شغلی معلمان شهرستان قروه (6460 مشاهده)
سلامت اجتماعی ایران: از تعریف اجماع‌ مدار تا شاخص شواهد مدار (5135 مشاهده)
تحلیل اجتماعی خشونت شوهران علیه زنان: مدلی نظری و آزمونی تجربی (4462 مشاهده)
دین و نظم اجتماعی: بررسی رابطه دینداری با احساس آنومی و کجروی در میان نمونه‌ای از دانشجویان (4427 مشاهده)
تبیین جامعه شناختی شکل گیری دولت مطلقه مدرن در ایران (4215 مشاهده)
فراتحلیل مطالعات سرقت در ایران (4114 مشاهده)
جستجوی درونمایه‌های یک نظریه اجتماعی کجروی بر اساس آموزه‌های قرآنی (4082 مشاهده)
بررسی رابطه هویت ملی و قومی با تأکید بر احساس محرومیت و جامعه‌پذیری قومی: مطالعه موردی دانشجویان آذری، کرد و عرب (3915 مشاهده)
بررسی الگوی خاموش فرهنگ فقر و عوامل مرتبط با آن «مطالعه موردی‎: شهرستان دلفان استان لرستان» (3886 مشاهده)
تجربه طرد اجتماعی: مطالعه هه‌ورامی‌های شهر مریوان (3871 مشاهده)
بررسی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از منظر تحلیل گفتمان (3832 مشاهده)
تحلیل جامعه‌شناختی نیازهای اجتماعی و کالبدی محلات شهر از دیدگاه توسعه پایدار محله‌ای(مطالعه موردی: محلات شهر اصفهان) (3807 مشاهده)
تغییرات جمعیت روستایی ایران و رابطه آن با مؤلّفه‌های توسعه در چند دهه ‌اخیر (3696 مشاهده)
بررسی رابطه طرد اجتماعی و آمادگی برای اعتیاد (3691 مشاهده)
ارتباط بین بیکاری و قاچاق مواد مخدر در ایران (3686 مشاهده)
مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی: مطالعه موردی: شهر اصفهان (3676 مشاهده)
بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب دانشگاهی (3643 مشاهده)
بررسی ارزش‌های اجتماعی دو نسل والدین و فرزندان درباره معیارهای انتخاب همسر در شهر هشتگرد (3637 مشاهده)
مطالعه تجربی رابطه آگاهی و رفتارهای زیست‌محیطی (مطالعه مناطق شهری و روستایی شهرستان سنندج) (3602 مشاهده)
سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب: تحلیل تطبیقی فازی بین‌کشوری از سال 2000 تا 2008 (3550 مشاهده)
سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین‌ شخصی (3475 مشاهده)
مرور نظام‌مند مطالعات کودکان خیابانی در یک دهه اخیر در ایران: عوامل خانوادگی مرتبط و پیامدهای خیابانی‌شدن کودکان (3312 مشاهده)
مطالعۀ انسان‌شناسانه پدیده کودکان کار خیابانی در شهر کرج (3258 مشاهده)
تأثیر سرمایه اجتماعی خانوادگی بر انحرافات اجتماعی (3223 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
هویت خانوادگی و تعامل در فضای سایبرنتیک (6401 دریافت)
تحلیل اجتماعی خشونت شوهران علیه زنان: مدلی نظری و آزمونی تجربی (6141 دریافت)
پیمایش طولی: امکانات و مسائل روش شناختی (4386 دریافت)
بررسی رابطه طرد اجتماعی و آمادگی برای اعتیاد (4226 دریافت)
بررسی الگوی خاموش فرهنگ فقر و عوامل مرتبط با آن «مطالعه موردی‎: شهرستان دلفان استان لرستان» (4213 دریافت)
مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی: مطالعه موردی: شهر اصفهان (3979 دریافت)
فرهنگ سیاسی دموکراتیک و عوامل مرتبط با آن (یک مطالعه موردی) (3823 دریافت)
رابطه سبک های فرزندپروری والدین و هم نشینی با همسالان بزهکار (3809 دریافت)
تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی (3724 دریافت)
بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی و فرسودگی شغلی معلمان شهرستان قروه (3424 دریافت)
مطالعۀ انسان‌شناسانه پدیده کودکان کار خیابانی در شهر کرج (3279 دریافت)
برابری سیاسی و رابطه آن با مشروعیت دولت ‹تحلیل ثانویه نتایج یک پژوهش در سه شهر تهران، مشهد و یزد› (3084 دریافت)
بررسی تأثیر مؤلفه‌های سبک زندگی بر نگرش دختران مجرد نسبت به ازدواج (مطالعه شاغلان دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز) (3082 دریافت)
دموکراسی و ثبات سیاسی (3030 دریافت)
چالش های تغییر سازمانی: بررسی مشکلات حاصل از انتقال دانشگاه تربیت معلم به حصارک (2993 دریافت)
گرایش به ارتباط با جنس مخالف: مطالعه ای درباب نوجوانان پسرِ مشهد (2910 دریافت)
تبیین جامعه‌شناختی گرایش به مصرف سیگار (2751 دریافت)
معرفی و نقد کتاب مسائل اجتماعی (2551 دریافت)
تأملی معرفت‌شناختی بر جامعه‌شناسی آکادمیک در ایران (2547 دریافت)
جستجوی درونمایه‌های یک نظریه اجتماعی کجروی بر اساس آموزه‌های قرآنی (2528 دریافت)
سیاست‏‌های حمایتی و توانمندسازی زنان (2482 دریافت)
جامعه‌شناسی دین و جنسیت: بررسی نظری و تجربی با تأکید بر اشتغال زنان (2434 دریافت)
سنخ‌ شناسی و دلایل وقوع قتل عمد به شیوۀ نظریۀ زمینه ای (2321 دریافت)
بررسی رابطه هویت ملی و قومی با تأکید بر احساس محرومیت و جامعه‌پذیری قومی: مطالعه موردی دانشجویان آذری، کرد و عرب (2302 دریافت)
تبیین جامعه‌شناختی بی‌ثباتی سیاسی (مطالعه‌ای بین‌کشوری) (2233 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 7749 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 5462 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 3837 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 2178 بازدید)
تماس ( 1949 بازدید)
اهداف مجله و اصول اخلاقی مجله ( 1936 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 1904 بازدید)
تماس با ما ( 1179 بازدید)
حق نشر ( 848 بازدید)
حق نشر ( 832 بازدید)
حق نشر ( 817 بازدید)
حق نشر ( 816 بازدید)
حق نشر ( 813 بازدید)
فرم تعهدنامه و تعارض منافع ( 662 بازدید)
آخرین شماره ( 605 بازدید)
دستور اخلاقی ( 497 بازدید)
حق نشر ( 461 بازدید)
مقالات در دست چاپ ( 394 بازدید)
خوش آمدید ( 290 بازدید)
حق نشر ( 165 بازدید)
حق نشر ( 147 بازدید)
حق نشر ( 136 بازدید)
حق نشر ( 135 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اهداف مجله و اصول اخلاقی مجله ( 403 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 378 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 348 چاپ)
درباره نشریه ( 292 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 292 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 273 چاپ)
تماس ( 173 چاپ)
خوش آمدید ( 154 چاپ)
حق نشر ( 127 چاپ)
آخرین شماره ( 123 چاپ)
تماس با ما ( 111 چاپ)
حق نشر ( 105 چاپ)
حق نشر ( 99 چاپ)
حق نشر ( 97 چاپ)
مقالات در دست چاپ ( 95 چاپ)
حق نشر ( 86 چاپ)
حق نشر ( 84 چاپ)
فرم تعهدنامه و تعارض منافع ( 83 چاپ)
دستور اخلاقی ( 78 چاپ)
حق نشر ( 57 چاپ)
حق نشر ( 44 چاپ)
حق نشر ( 44 چاپ)
حق نشر ( 40 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb