شمارۀ جدید فصلنامه (بهار 1403) منتشر شد


فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران- اطلاعات ثبت‌نام
لینک ثبت‌نام در سامانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/10 | 
برای ارسال مقاله به مجلۀ مسائل اجتماعی ایران، لازم است تمام نویسندگان ضمن ورود به سایت مجله (https://jspi.khu.ac.ir) و ثبت‌نام در آن (برای بار نخست) رمز عبور و نام کاربری دریافت نمایند تا صاحب صفحۀ اختصاصی خود شوند. فرایند ارسال مقاله صرفاً از طریق سایت مجله و صفحۀ اختصاصی نویسنده انجام می‌شود.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران:
http://jspi.khu.ac.ir/find-1.54.54.fa.html
برگشت به اصل مطلب