دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران- اطلاعات نشریه
حق نشر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/30 | 

این نشریه دارای دسترسی باز، تحت قوانین گواهینامه بین‌المللی
 Creative Commons Attribution 4.0 International License منتشر می‌شود 

که اجازه اشتراک (تکثیر و بازآرایی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترکیب، تغییر شکل و بازسازی بر اساس محتوا) را می‌دهد.
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران:
http://jspi.khu.ac.ir/find.php?item=1.39.26.fa
برگشت به اصل مطلب