شمارۀ جدید فصلنامه (بهار 1403) منتشر شد


فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران- هزینۀ بررسی و انتشار مقالات
هزینۀ بررسی اولیه و انتشار مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/12 | 
طبق مصوبۀ معاونت پژوهشی دانشگاه، مجلۀ مسائل اجتماعی ایران مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ تومان بابت هزینۀ داوری و انتشار از نویسندگان مقالات دریافت می‌کند.
۱۵۰.۰۰۰ تومان از این مبلغ بابت داوری مقالات دریافت شده و ۴۵۰.۰۰۰ تومان بابت هزینۀ پردازش و انتشار از مقالاتی که پس از فرایند داوری پذیرفته شوند، دریافت خواهد شد.
لطفاً هزینۀ مربوط به هر مرحله (داوری و انتشار) 
واریز و اسکن فیش واریزی به دفتر مجله به آدرس الکترونیکی social.problems.irangmail.com ارسال شود و یا در صفحۀ شخصی نویسنده، در قسمت فایل‌‌های پیوست اضافه شود.

شمارۀ حساب بانک مرکزی (در هر بانکی قابل پرداخت است): ۴۰۰۱۰۷۴۲۰۳۰۰۵۴۷۱ به نام درآمد‌های اختصاصی دانشگاه خوارزمی
شمارۀ شبا: IR۳۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۴۲۰۳۰۰۵۴۷۱
شناسه پرداخت: ۳۴۸۰۷۴۲۷۴۱۴۰۱۰۷۰۰۱۴۰۰۲۹۱۵۷۲۱۰۷ 
مجلۀ مسائل اجتماعی ایران دانشگاه خوارزمی

بدیهی است عدم پرداخت هزینۀ مقاله در هر مرحله (بررسی یا چاپ)، به منزلۀ انصراف نویسنده بوده و مقاله بایگانی خواهد شد. 
 
هزینۀ داوری و انتشار مقالات
نوع هزینه هزینه (تومان)
هزینۀ داوری ۱۵۰.۰۰۰
هزینۀ پردازش و انتشار ۴۵۰.۰۰۰
جمع ۶۰۰.۰۰۰
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران:
http://jspi.khu.ac.ir/find-1.132.40.fa.html
برگشت به اصل مطلب