شمارۀ جدید فصلنامه (بهار 1403) منتشر شد


فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران- فرایند بررسی مقالات
فرایند بررسی مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/17 | 
فرایند بررسی مقالات
۱. ثبت‌نام در سایت مجله
برای ارسال مقاله به مجلۀ مسائل اجتماعی ایران، لازم است تمام نویسندگان ضمن ورود به سایت مجله (https://jspi.khu.ac.ir) و ثبت‌نام در آن (برای بار نخست) رمز عبور و نام کاربری دریافت نمایند تا صاحب صفحۀ اختصاصی خود شوند. فرایند ارسال مقاله صرفاً از طریق سایت مجله و صفحۀ اختصاصی نویسنده انجام می‌شود.

۲. ارسال مقاله
- ارسال مقاله باید تنها از طریق سایت مجله انجام گیرد. به مقالاتی که از طریق ایمیل ارسال شوند، ترتیب اثر داده نمی‌شود.
- تمامی مکاتبات با نویسندگان در مراحل مختلف کار، از طریق سامانه و به‌طور خودکار صورت خواهد گرفت.

۳. داوری مقاله 
- هر مقاله پس از بارگذاری در سایت مجله، توسط مدیر داخلی دریافت می‌شود. پس از ارزیابی اولیه توسط سردبیر مجله و اطمینان از تناسب با اهداف و محورهای مجله، اهمیت‌داشتن موضوع، کیفیت مقاله و...، مقاله برای داوران به منظور ارزیابی ارسال می‌شود. گاهی پس از ارزیابی سردبیر، مقاله از نظر ساختاری دچار اشکالاتی است که  برای نویسنده ارسال می‌شود تا پس از اصلاح، دوباره در سامانه بارگذاری کند.
- بنابراین، مقالاتی که پس از ارزیابی اولیۀ مقاله توسط سردبیر مناسب برای مجله تشخیص داده شوند، برای دو داور ارسال می‌شوند.
- تمام داورانی که برای یک مقاله انتخاب می‌شوند، در زمینۀ موضوع مقاله صاحب تخصص هستند و هیچ مقاله‌ای به فرد خارج از تخصص مقاله برای داوری ارسال نمی‌شود.
- مجلۀ مسائل اجتماعی ایران در بررسی و داوری مقالات، از روش داوری تخصصی دو سو ناشناس استفاده می‌کند. به این معنی که در فرایند داوری مقاله، داور و نویسنده از هویت یکدیگر اطلاع ندارند. 

۴. نتایج داوری مقاله 
پس از داوری، برحسب نتیجه، مقاله‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱- مقالاتی که بدون اصلاح قابل انتشارند.
۲- مقالاتی که پس از اصلاحات مورد نظر داوران و طی فرایند ارزیابی مجدد از سوی داوران، قابل انتشارند. این مقالات، شامل دو دسته‌اند:
۲-۱- مقالاتی که پس از اصلاحات جزئی مورد نظر داوران قابل انتشارند.
۲-۲- مقالاتی که پس از اصلاحات اساسی مورد نظر داوران قابل انتشارند.
۳- مقالاتی که قابل انتشار نیستند.
- توجه داشته باشید که همۀ مقالاتی که مورد اصلاح و بازنگری قرار می‌گیرند، لزوماً وارد مرحلۀ پذیرش و انتشار نمی‌شود. چه‌بسا برخی مقالات ممکن است حتی پس از ارزیابی مجدد توسط داوران، رَد شده و غیرقابل انتشار تشخیص داده شود.
- مقالات دستۀ اول که بدون اصلاح پذیرفته می‌شوند، پس از پرداخت هزینۀ پذیرش و انتشار، بلافاصله در نوبت انتشار قرار خواهند گرفت.
- مقالات دستۀ دوم به‌منظور اعمال اصلاحات موردنظر داوران، برای نویسندۀ مقاله ارسال خواهد شد. پس از اعمال اصلاحات از سوی نویسنده و ارزیابی مجدد توسط داور نهایی، درصورت پذیرش، در نوبت انتشار قرار خواهد گرفت.
- مقالات دستۀ سوم (رَدشده و غیرقابل انتشار) نیز ضمن اطلاع به نویسندۀ مقاله، از مسیر بررسی خارج می‌شوند. طبیعتاً در این حالت، نویسنده می‌تواند پس از دریافت نظرات داوران مبنی بر دلایل رَد مقاله و اصلاح مقاله‌اش براساس این نظرات، آن را اصلاح کند و برای مجلات دیگر بفرستد.
 
۵. بازنگری مقاله
چنانچه پاسخ داوری مبنی بر بازنگری جزئی یا اساسی باشد، نویسنده باید ظرف مدت دو هفته مقاله را بازنگری و فایل اصلاح‌شدۀ آن را از طریق سامانه بارگذاری و ارسال مندتا دوباره در فرایند داوری قرار گیرد.
 
۶. پذیرش نهایی مقاله
پس از پذیرش مقاله بدون اصلاح توسط داوران و یا پس از پذیرش مقاله به شرط انجام اصلاحات موردنظر داوران توسط نویسنده، و در ادامه پرداخت هزینۀ پذیرش و انتشار، مقاله در نوبت انتشار قرار می‌گیرد و مراتب طی نامۀ کتبی مبنی بر پذیرش نهایی و انتشار مقاله در شماره‌های آتی مجله، به اطلاع نویسنده خواهد رسید.

۷. اطلاع از وضعیت مقاله 
تمام نویسندگان می‌توانند پس از ورود به صفحۀ اختصاصی خود در سایت مجله، از آخرین وضعیت مقالۀ خود مطلع شوند.
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران:
http://jspi.khu.ac.ir/find-1.131.42.fa.html
برگشت به اصل مطلب