شمارۀ جدید فصلنامه (بهار 1403) منتشر شد


فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران- فرم تعهدنامه و تعارض منافع
فرم تعهدنامه و تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/21 | 
نویسندگان فرم‌های تعهدنامه و تعارض منافع را دانلود کرده و پس از تایپ و یا تکمیل، امضاء و اسکن، در فایلی جداگانه در بخش بارگذاری فایل‌ها ضمیمه کرده و ارسال نمایند.
همچنین، 
متن مربوط به تعارض منافع، در داخل مقاله پس از "منابع مالی" بیاید.


۱- فرم تعهدنامه 
    فایل ورد      فایل پی.دی.اف. (PDF)

۲- فرم تعارض منافع 
    فایل ورد      فایل پی.دی.اف. (PDF)


 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران:
http://jspi.khu.ac.ir/find-1.117.21.fa.html
برگشت به اصل مطلب