مسائل اجتماعی ایران- اطلاعات تماس
تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/23 | 

نشانی: ایران، تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کد پستی: 1571914911، صندوق پستی 3587-15815

شماره تلفن: 86072701- 021

پست الکترونیکی: social.problems.iran@gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه مسائل اجتماعی ایران:
http://jspi.khu.ac.ir/find.php?item=1.115.18.fa
برگشت به اصل مطلب