شمارۀ جدید فصلنامه (بهار 1403) منتشر شد


فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران- پایگاه‌های نمایه‌کننده
پایگاه‌های نمایه‌کننده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران:
http://jspi.khu.ac.ir/find-1.114.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب