شمارۀ جدید فصلنامه (بهار 1403) منتشر شد


persons-php-Mr Dr. Reza Safari Shali
Faculty Member
Associate Professor of Kharazmi University
reza_safaryshalikhu.ac.ir

Mr Dr. Karam Habibpour Gatabi
Faculty Member
Associate Professor of Kharazmi University
karamhabibpourkhu.ac.ir

Mr Dr. Siroos Ahmadi

Professor of Yasouj University
sahmadiyu.ac.ir
Mr Dr. Farhang Ershad

Professor of Shahid Chamran University of Ahvaz
ershadafgmail.com
Mr Dr. Mohammad Hossein Panahi

Professor of Allameh Tabatabaie University
mhpanahiyahoo.com
Mr Dr. Hamidreza Jalaeipour

Professor of University of Tehran
jalaeipourut.ac.ir
Mrs Dr. Fatemeh Javaheri

Associate Professor of Kharazmi University
javahermyahoo.com
Mr Dr. Bijan Zareh

Professor of Kharazmi University
dr_bizhanzareyahoo.com
Mr Dr. Seyyed Hossein Serajzadeh

Associate Professor of Kharazmi University
serajshyahoo.com
Mr Dr. Akbar Aliverdinia

Professor of University of Mazandaran
aliverdiniaumz.ac.ir
Mr Dr. Salahedin Ghaderi

Associate Professor of Kharazmi University
salahedin.ghkhu.ac.ir
Mr Dr. Alireza Karimi

Associate Professor of Kharazmi University
alireza.karimikhu.ac.ir
Mr Dr. Masood Golchin

Associate Professor of Kharazmi University
golchin_masoudyahoo.com
Mr Dr. Hossein Moftakhari

Professor of Kharazmi University
moftakharikhu.ac.ir
Mr Dr. Mohammad Mirzaeei

Professor of Tehran University
mmirzaieut.ac.ir
Mr Dr. Hamzeh Nozari

Associate Professor of Kharazmi University
hnozarikhu.ac.ir
Mr Dr. Mansoor Vosooghi

Professor of Tehran Univrsity
vosooghiut.ac.ir
Mr Dr. Abdie Kazemipur
Ethnic Studies Chair Professor
akazemipurucalgary.ca
Mrs Dr. Zohreh Bayatrizi
Associate Professor
University of Alberta
bayatrizualberta.ca


© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb