راهنمای نویسندگان

نویسندۀ گرامی:
سلام، ضمن تشکر از شما بابت ارسال مقاله به دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران، لطفاً هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایید. در صورت رعایت‌نکردن هر یک از موارد ذیل، پروندۀ مقالۀ شما در فرایند بررسی قرار نخواهد گرفت.

۱. الزامات ارسال مقاله
- ثبت‌نام در سایت مجله: برای ارسال مقاله به مجلۀ مسائل اجتماعی ایران، لازم است تمام نویسندگان ضمن ورود به سایت مجله (https://jspi.khu.ac.ir) و ثبت‌نام در آن (برای بار نخست)، رمز عبور و نام کاربری دریافت نمایند تا صاحب صفحۀ اختصاصی خود شوند. فرایند ارسال مقاله صرفاً از طریق سایت مجله و صفحۀ اختصاصی نویسنده انجام می‌شود.
- دریافت شناسۀ پژوهشگر (
ORCID): تمام نویسندگان و داوران محترمی که با این نشریه همکاری دارند، می‌باید به‌منظور دریافت شناسۀ پژوهشگر نسبت به ثبت‌نام در سایت 
orcid.org اقدام کنند.

۲. تنظیم ادبی و صفحه‌آرایی مقاله
- مقاله در برنامۀ Word با قلم فارسی آی.آر.لوتوس ۱۳ (IRLotus) و قلم انگلیسی تایمز نیو رومن ۱۱ (Times New Roman) تایپ و فقط از طریق سامانۀ مجله ارسال شود. به مقالاتی که از طریق ایمیل ارسال شود، ترتیب اثر داده نمی‌شود.
- حجم مقاله از ۹۰۰۰ واژه بیشتر نباشد.
- قلم و اندازۀ مقاله در بخش‌های مختلف، براساس جداول زیر تنظیم شود.
راهنمای تنظیم فونت (قلم) و اندازۀ مقاله به فارسی
موضوع فونت (قلم) اندازه
عنوان مقاله به فارسی IRLotus ۱۵ بولد
اسامی نویسندگان به فارسی IRLotus ۱۲ بولد
متن چکیدۀ فارسی IRLotus ۱۱ نازک
واژگان کلیدی IRLotus ۱۲ بولد
متن مقاله IRLotus ۱۳ نازک
تیترهای اصلی و فرعی داخل متن B Mitra ۱۴ بولد
سرصفحه IRLotus ۱۰ نازک
پانویس فارسی IRLotus ۹ نازک
پانویس لاتین Times New Roman ۸ نازک
عناوین جداول و شکل‌ها IRLotus ۱۱ بولد
متن داخل جداول و شکل‌ها IRLotus ۱۱ نازک
منابع فارسی IRLotus ۱۳ نازک
منابع لاتین Times New Roman ۱۱ نازک
 
راهنمای تنظیم فونت (قلم) و اندازۀ چکیدۀ انگلیسی
موضوع فونت (قلم) اندازه
عنوان مقاله به انگلیسی Times New Roman ۱۲ بولد
اسامی نویسندگان به انگلیسی Times New Roman ۱۱  نازک
تیتر Abstract Times New Roman ۱۱ بولد
متن چکیدۀ انگلیسی Times New Roman ۱۱  نازک
واژگان کلیدی انگلیسی Times New Roman ۱۱  نازک
۳. فایل‌های ارسالی
فایل‌هایی که نویسندگان باید ارسال نمایند، به شرح زیر و شامل دو فایل است:
الف) فایل اصلی مقاله شامل:
عنوان، نام و نشانی نویسنده: در برگۀ رویۀ مقاله، نام نویسنده/ نویسندگان، عنوان شغلی یا علمی و نام و نشانی کامل مؤسسه‌ای که پژوهش در آن انجام گرفته است، شناسه پژوهشگر (کد ارکید) و پست الکترونیکی و شمارۀ همراه نویسندگان درج شود.
ب) فایل بدون نام نویسندگان:
این فایل همان فایل قبلی بدون هیچ‌گونه نام و نشانی از نویسندگان و بدون چکیدۀ انگلیسی است (نویسندگان موظف‌اند در این مرحله نام و نام خانوادگی، سمت علمی، ایمیل، نشانی و تلفن خود را از مقاله حذف کنند).

۴. ساختار مقاله
نویسندگان محترم، حتماً ساختار مقاله به شکل زیر را رعایت فرمایید. به مقالاتی که این ساختار را رعایت نکنند، یا ترتیب اثر داده نمی‌شود و یا جهت اصلاح و ارسال مجدد، بازگردانده می‌شوند.

عنوان
- عنوان مقاله کوتاه (ترجیحاً بین ۱۰ تا ۱۲ کلمه)، مختصر و بازنمای کل مقاله باشد.
- در عنوان، از مفاهیم اصلی تحقیق استفاده شود.
- در بسیاری از موارد، نیازی به نوشتن روش تحقیق در عنوان نیست، مگر آن‌که موضوع تحقیق با روش جدیدی انجام شده باشد که نویسندگان و جامعۀ علمی با آن آشنا نباشند.

چکیده
- چکیده باید کل محتوای تحقیق را به شکل اجمال بازنمایی کند. چکیده باید چهار بخش اصلی را داشته باشد: مقدمه، روش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری. به‌عبارت‌دیگر، جزئیات چکیده به این شکل باشد: هدف/سؤال اصلی تحقیق، چهارچوب نظری/مفهومی، پاردایم و روش تحقیق، میدان و جامعۀ آماری (مشارکت‌کنندگان) تحقیق، روش جمع‌آوری و تحلیل داده‌­ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری.
- چکیده در یک پاراگراف، به‌صورت ساختارنیافته (بدون داشتن تیتر فرعی)، بدون استفاده از علائم اختصاری و بدون استفاده از رفرنس نوشته شود.

واژگان کلیدی
- تعداد واژگان کلیدی بین ۵ تا ۷ مورد باشد.
- در واژه‌های کلیدی، به مفاهیم اصلی تحقیق اشاره شود نَه به واژه‌های قابل‌فهم، بدیهی و روشن مانند جنسیت و پایگاه؛ نَه به اسامی خاص مانند استان و شهر؛ و نَه به روش تحقیق مانند نظریۀ زمینه‌ای و پدیدارشناسی (مگر در مواقع ضروری).

مقدمه و بیان مسئله
- در بیان مسئله، باید با استناد به شواهد کافی (مانند آمار، پیشینۀ تحقیق و...) و استدلال منطقی، به مسئله‌سازی موضوع تحقیق پرداخته شود. اشاره به سؤال (هدف) اصلی تحقیق در انتهای بیان مسئله ضروری است.

چهارچوب نظری (مفهومی)
- در چهارچوب نظری، فقط به نظریه‌هایی اشاره شود که محقق قرار است از آن‌ها برای بررسی و تحلیل موضوع خود استفاده کند. نیازی به اشارۀ همۀ نظریه‌های مرتبط نیست.
- در این بخش، درصورت لزوم و به‌ویژه در مطالعات تبیینی که به دنبال رابطۀ علت-معلولی بین متغیرها هستند، مدل نظری تحقیق ترسیم و ارائه شود.
- در تحقیقات کمّی که با چهارچوب مفهومی سَروکار دارند، ترجیحاً مدل مفهومی ترسیم و ارائه شود.
- در تحقیقات کیفی که با چهارچوب مفهومی سَروکار دارند، نیازی به مدل نظری یا مفهومی نیست.
- در مطالعات تبیینی که به دنبال رابطۀ علت-معلولی بین متغیرها هستند، حتماً به فرضیه‌ها اشاره شود. این فرضیه‌ها می‌توانند در یک تیتر مستقل و یا انتهای چهارچوب نظری آورده شوند.

پیشینۀ تجربی
- در پیشینۀ تجربی (اعم از داخلی و خارجی)، به مهم‌ترین مطالعات مرتبط با مسئلۀ تحقیق اشاره شود نَه مطالعات جانبی و حاشیه‌ای.
- در پیشینۀ تجربی، باید به مهم‌ترین مطالعات مرتبط با مسئلۀ تحقیق به‌صورت ارگانیک و سازمان‌یافته و نَه به‌صورت موزاییکی و مجزا پرداخته شود.
- در این بخش، باید مطالعات انجام‌شده در داخل و خارج از کشور اشاره شوند و درنهایت این مطالعات جمع‌بندی و نقد شوند و اشاره شود تحقیق حاضر چه تفاوت، مزیت نسبی و نوآوری در مقایسه با مطالعات قبلی دارد. این موضوع در بررسی اولیۀ مقاله توسط سردبیر و ارسال آن برای داوری بسیار مهم است.

روش‌شناسی
- در روش تحقیق، متناسب با سؤالات تحقیق، روش مناسب انتخاب گردد و به مواردی مانند پارادایم و روش تحقیق، میدان و مشارکت‌کنندگان، جامعۀ آماری (مشارکت‌کنندگان) و طرح نمونه‌گیری (حجم نمونه و شیوۀ نمونه‌گیری) و روش گردآوری و تحلیل داده‌ها اشاره شود.
- در قسمت ابزار اندازه‌گیری، به مختصات پرسشنامه و نحوۀ طراحی و اجرای آن (پیش‌آزمون) اشاره شود. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها به خوبی انجام شود.
- نحوۀ تضمین کیفیت تحقیق و ابزار اندازه‌گیری (اعتبار و پایایی) به‌طور دقیق بیان شود.
- در قسمت تحلیل داده‌­ها، باید به‌طور مشخص به اسامی و دلیل استفاده از روش‌ها و آزمون‌های آماری که در تحقیق استفاده شده است، اشاره شود. در مورد نرم‌افزارهای جدید و کمتر مرسوم، توضیح بیشتری در مورد این نرم‌افزارها داده شود.

یافته‌ها
- یافته‌ها را با بحث و نتیجه‌گیری مختلط نکنید. برخی نویسندگان محتوای دو بخش یافته‌ها و بحث و نتیجه‌گیری را با همدیگر می‌آورند. از این کار اجتناب کنید.
- یافته‌ها را براساس آزمون مورد استفاده تیتر بزنید. نیازی نیست یافته‌ها به دو بخش توصیفی و استنباطی تقسیم شوند.
- یافته‌های اصلی اشاره شوند. از یافته‌های فرعی اجتناب شود.
- تعداد جداول در یافته‌ها محدود باشد. ترجیحاً بیشتر از ۵ تا ۷ جدول نباشد.
- یافته‌های مشابه در یک جدول ارائه شوند تا حجم جداول و یافته‌ها کمتر شود.

بحث و نتیجه‌گیری
- بحث و نتیجه‌گیری، تکرار یافته‌ها نیست. در این بخش، باید از مجموع بخش‌های قبلی (مسئله، نظریه، روش و یافته‌ها) نتیجه‌گیری کنید که مجموع مقالۀ شما دلالت بر چه دارد.
- بحث و نتیجه‌گیری مقاله مبتنی بر یافته‌ها باشد.
- در بحث و نتیجه‌گیری، حتماً هم به چهارچوب نظری/مفهومی تحقیق و هم به پیشینۀ تجربی ارجاع دهید.

قدردانی و سپاسگزاری
- آوردن این بخش در مقاله اختیاری است.
- در این بخش می‌توانید از افراد و یا سازمان‌هایی که هرگونه کمکی در نوشتن مقاله به شما کردند، اما نقش نویسندگی نداشتند، تشکر کنید.

مشارکت نویسندگان
- در مقالاتی که هم‌نویسی داشته و چندین نویسنده در نگارش آن نقش داشتند، باید به نقش نویسندگان مختلف در بخش‌های گوناگون مقاله اشاره شود.
- ازجمله نقش‌هایی که نویسندگان در نگارش مقاله دارند، می‌توان به جمع‌آوری، تحلیل یا تفسیر داده‌ها برای کار، تهیۀ متن پیش‌نویس مقاله یا بازنگری انتقادی آن برای ارائۀ یک محتوای فکری مهم، ارائۀ تأییدیه برای انتشار محتوای مقاله و نظایر آن اشاره کرد.
- نمونه متن مشارکت نویسندگان به این شکل است: "همۀ نویسندگان به‌طور برابر در نوشتن مقاله نقش داشتند".
- برای مقالات تک نویسنده، صرفاً نوشته شود که "مقاله بصورت تک نویسنده نوشته شده است".

منابع مالی
- در این بخش، چنانچه مقاله با حمایت مالی یک سازمان تدوین شده است، باید به نام آن سازمان اشاره شود.
- نمونه متن منابع مالی به این شکل است: "این مقاله بصورت مستقل نوشته شده و برای نوشتن آن، از هیچ سازمانی حمایت مالی دریافت نشده است".


تعارض منافع
- در این بخش نویسنده(گان) باید اعلام کنند که هیچ منافع تجاری در رابطه با انتشار مقاله ارائه‌شده به مجله وجود ندارد و در قبال ارائۀ مقالۀ خود وجهی دریافت ننموده‌اند.
- نمونه متن تعارض منافع به این شکل است: "بنا به اظهار نویسنده(گان)، در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد".
- همچنین لازم است نویسندگان فرم تعارض منافع را از منوی "برای نویسندگان" در "صفحۀ اصلی سایت مجله" دانلود کرده و پس از تکمیل در فایلی جداگانه در بخش بارگذاری فایل‌ها ضمیمه کرده و ارسال نمایند.

پیروی از اصول اخلاق پژوهش
- در این بخش نویسنده(گان) باید اعلام کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه‌شده به‌طور کامل از اخلاق نشر ازجمله سرقت ادبی، سوء‌رفتار، جعل داده‌ها و یا ارسال و انتشار دوگانه پرهیز نموده‌اند.
- نمونه متن پیروی از اصول اخلاقی پژوهش به این شکل است: "نویسنده کلیۀ نکات اخلاقی بویژه عدم دستکاری و تحریف داده‌ها را در این مقاله رعایت کرده است".

منابع
- برای نوشتن منابع در داخل متن و فهرست منابع، از سبک ارجاع‌دهی انجمن روان‌شناسی آمریکا (APA) استفاده شود.
- تمام منابع داخل متن، جدول و شکل، در فهرست منابع در انتهای مقاله اشاره شود و برعکس.
- بخش‌هایی از پُرکاربردترین شکل ارجاع‌دهی به منابع براساس سبک APA، در ادامه آمده است.

پیوست
- آوردن این بخش برای همۀ مقالات الزامی نیست.
- در این بخش، اطلاعات مهم (مانند جدول، شکل و...) که آوردن آن‌ها در متن موجب طولانی‌شدن متن اصلی مقاله و در نتیجه سوء‌درک خوانندگان می‌شود، ارائه می‌شود. برای مثال، در مقالات فراتحلیل، می‌توان درصورت لزوم و طولانی‌بودن، جدول مربوط به مختصات پژوهش‌های مورد بررسی را در پیوست ارائه داد.

شکل‌ها (نمودارها)
- همۀ شکل‌ها عنوان و تیتر داشته باشند. تیتر شکل‌ها پایین آن بیاید.
- شکل‌ها در متن اصلی بارگذاری شوند.
- مندرجات شکل به‌ویژه نمودار و نقشه، خوانا، روشن و آشکار باشد.
- شماره‌گذاری شکل‌ها به ترتیب باشد.
- اگر برای شکل از منبع استفاده کردید، منبع در زیر آن اشاره شود.

جداول
- همۀ جداول عنوان و تیتر داشته باشند. تیتر جدول بالای آن بیاید.
- جداول در متن اصلی بارگذاری شوند.
- مندرجات جداول خوانا، روشن و آشکار باشد.
- شماره‌گذاری جداول به ترتیب و با درج عبارت «شکل شمارۀ ...» باشد (از قرار دادن شماره در پرانتز خودداری شود).
- اگر برای جدولی از منبع استفاده کردید، منبع در زیر آن اشاره شود.

۵. نحوۀ ارجاع‌دهی
برای ارجاع‌دادن به منابع مورد استفاده در داخل متن و فهرست منابع، از سبک ارجاع‌دهی انجمن روان‌شناسی آمریکا (APA) استفاده گردد. نمونه‌هایی از ارجاع‌دهی براساس سبک APA به شرح جدول زیر است:

نوع منبع مثال
داخل متن فهرست منابع
کتاب تألیفی با یک نویسنده (سراج‌زاده، ۱۳۸۵: ۲۳۴)
(سراج‌زاده، ۱۳۸۵: ۲۳۴-۲۳۶)
(حبیب‌پور گتابی، ۱۳۹۷: ۱۵)
(حبیب‌پور گتابی، ۱۳۹۷: ۱۵-۱۹)
(Ritzer, ۲۰۱۱: ۱۲۵)
(Ritzer, ۲۰۱۱: ۱۲۵-۱۲۷)
- نام خانوادگی نویسنده، نام (سال). عنوان اثر. محل نشر: ناشر.
- نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام (سال). عنوان اثر. محل نشر: ناشر.
- نام خانوادگی نویسنده، نام (سال). عنوان اثر (شماره چاپ). محل نشر: ناشر.
- سراج‌زاده، سیدحسین (۱۳۸۵). چالشهای دین و مدرنیته: مقالاتی جامعه‌شناختی در دینداری و سکولارشدن. تهران: انتشارات طرح نو.
- حبیب‌پور گتابی، کرم (۱۳۹۷). برساخت اجتماعی تفاوت: جنسیت در کلاس درس دانشگاهی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.
- Ritzer, George (۲۰۱۱). Sociological Theory (۸nd ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Ritzer, George (۲۰۱۱). Sociological Theory. New York: McGraw-Hill Education.
- سراج‌زاده، س. ح. (۱۳۸۵). چالشهای دین و مدرنیته: مقالاتی جامعه‌شناختی در دینداری و سکولارشدن. تهران: انتشارات طرح نو.
- حبیب‌پور گتابی، ک. (۱۳۹۷). برساخت اجتماعی تفاوت: جنسیت در کلاس درس دانشگاهی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.
- Ritzer, G. (۲۰۱۱). Sociological Theory. New York: McGraw-Hill Education.
- سراج‌زاده، سیدحسین (۱۳۸۵). چالشهای دین و مدرنیته: مقالاتی جامعه‌شناختی در دینداری و سکولارشدن (چاپ دوم). تهران: انتشارات طرح نو.
- حبیب‌پور گتابی، کرم (۱۳۹۷). برساخت اجتماعی تفاوت: جنسیت در کلاس درس دانشگاهی (چاپ دوم). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.
کتاب تألیفی با دو نویسنده و بیشتر (حبیب‌پور گتابی و صفری شالی، ۱۳۸۸: ۲۱۵)
- حبیب‌پور گتابی، کرم و صفری شالی، رضا (۱۳۸۸). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحلیل داده‌های کمی. تهران: انتشارات لویه.
- Strauss, Anselm, & Corbin, Juliet (۱۹۹۸). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. London: Sage Publications.
کتاب ترجمه‌ای (وای‌ولو، ۱۳۸۸: ۱۰۷)
(Bourdieu, ۱۹۸۴: ۷۳)
- وای‌ولو، فرانک رابرت (۱۳۸۸). انسان‌شناسی فرهنگی (علیرضا قبادی، مترجم). تهران: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
- سوئدبرگ، ریچارد (۱۳۹۳). جامعه‌شناسی کارآفرینی (شهلا باقری و سیده‌اطهر میرعابدینی، مترجمین). تهران: انتشارات بهمن برنا.
- Bourdieu, Pierre (۱۹۸۴). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (Richard Nice, Trans.). Cambridge: Harvard University Press.
فصلی از کتاب (حبیب‌پور گتابی، ۱۳۹۶: ۳۲۰)
(Thornberg & Charmaz, ۲۰۱۴: ۱۸۹)
- حبیب‌پور گتابی، کرم (۱۳۹۶). کلاس درس در دانشگاه‌های ایران: دوراهی جنسیتی. در عباس کاظمی (ویراستار)، مطالعات فرهنگی و اجتماعی کلاس درس دانشگاهی در ایران (صص. ۲۷۳-۳۳۷). تهران: پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
- Thornberg, R., & Charmaz, K. (۲۰۱۴). Grounded Theory and Theoretical Coding. In U. Flick (Ed.), The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis (pp. ۱۵۳-۱۶۹). London: Sage Publications.
مقاله در مجله (جواهری، ۱۳۸۷: ۶۴)
 (سبکتکین، ترکارانی و حق‌ندری، ۱۳۹۶: ۸۵)
(کاوه فیروز و صارم، ۱۳۹۶: ۷۶)
(کریمی، ۱۳۹۸: ۱۶۲)
(Adelman & Ruggi, ۲۰۱۵: ۹۱۵)
(Walby, ۲۰۱۳: ۹۸)
˜ عنوان مجله و دوره مجله ایتالیک می‌شود.
˜ اگر مقاله نشانگر دیجیتالی شیء (DOI) دارد، در انتهای آن بنویسید.
˜ اگر مقاله نشانگر دیجیتالی شیء (DOI) ندارد، اما آدرس الکترونیکی (URL) دارد، آدرس را در انتهای آن بنویسید.
- جواهری، فاطمه (۱۳۸۷). بدن و دلالت‌های فرهنگی آن. نامه پژوهش فرهنگی، ۹(۱)، ۳۸-۸۰.
- سبکتکین، قربانعلی، ترکارانی، مجتبی و حق‌ندری، ایرج (۱۳۹۶). رابطه سرمایه اجتماعی و هراس از تعرض در محله‌های شهر خرم‌آباد. دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران، ۸(۲)، ۷۷-۹۸.
- کاوه فیروز، زینب و صارم، اعظم (۱۳۹۶). بررسی تأثیر مؤلفه‌های سبک زندگی بر نگرش دختران مجرد نسبت به ازدواج (مطالعه شاغلان دانشگاه علوم پزشکی شیراز). دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران، ۸(۱)، ۷۳-۹۵.

- کریمی، علیرضا (۱۳۹۸). پدیدارشناسی زندگی پس از اخراج از کارخانه (موردمطالعه: کارکنان کارخانه ذوب آهن کردستان). دوفصلنامه جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، ۶(۱۳)، ۱۴۹-۱۷۴.
- Adelman, Miriam, & Ruggi, Lennita (۲۰۱۵). The Sociology of the body. Current Sociology۶۴(۶), ۹۰۷-۹۳۰. https://doi.org/۱۰.۱۱۷۷/۰۰۱۱۳۹۲۱۱۵۵۹۶۵۶۱
- Walby, Sylvia (۲۰۱۳). Violence and society: Introduction to an emerging field of sociologyCurrent Sociology۶۱(۲), ۹۵-۱۱۱. https://doi.org/۱۰.۱۱۷۷/۰۰۱۱۳۹۲۱۱۲۴۵۶۴۷۸
مقاله در مجموعه مقالات همایش/کنفرانس (زارع، ۱۳۹۷: ۲۴)
(گلچین، ۱۳۹۷: ۵۲)
(Gayet-Viaud, ۲۰۱۸: ۳۵۳)
(Serajzadeh & Rahmani, ۲۰۱۸: ۸۶۷ )
الف) مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس که بصورت کتاب چاپ شده است:
˜ عنوان مقاله ایتالیک نمی‌شود، اما عنوان مجموعه مقاله و نیز عنوان کنفرانس ایتالیک می‌شود.
˜ عنوان کنفرانس با دو نقطه از عنوان مقاله جدا می‌شود.
- زارع، بیژن (۱۳۹۷). ارزیابی وضعیت ساختار اجتماعی آموزش در کتاب‌های علوم اجتماعی دوره دبیرستان. چکیده مقالات پنجمین همایش ملی روز علوم اجتماعی ایران (مسائل و چالش‌های آموزش علوم اجتماعی در ایران) (ص. ۲۴). تهران: دانشگاه خوارزمی.
- Gayet-Viaud, C. (۲۰۱۸). Streetcorner Politics: Urban Public Life, Civility and Everyday Citizenship (France). XIX ISA World Congress of Sociology: Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities (p. ۳۵۳). Toronto: International Sociological Association.
ب) مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس که در پایگاه داده الکترونیکی قابل‌دسترس است:
˜ عنوان مقاله ایتالیک می‌شود، اما عنوان کنفرانس ایتالیک نمی‌شود.
- گلچین، مسعود (۱۳۹۷، اسفند). تأملی انتقادی در نسبت میان اسلام و توسعه در ایران براساس آراء وبر. مقاله ارائه‌شده در دومین همایش خوانش انتقادی جامعه‌شناسان کلاسیک و مسائل جامعه ایران: ماکس وبر. http://nccrtcsspi.khu.ac.ir/page/۸۶
- Serajzadeh, S. H., & Rahmani, J. (۲۰۱۸, July). A Qualitative Study of Ethnocentrism and Nationalism Among Sunni and Shiite Kurds of Iran. Paper presented at the XIX ISA World Congress of Sociology: Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities. https://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/toronto-۲۰۱۸/
مقاله در روزنامه (سراج‌زاده، ۱۳۹۸)
(نوذری، ۱۳۹۹)
(Ellis, ۲۰۱۸)
(Gutting, ۲۰۱۶)
˜ نام روزنامه ایتالیک می‌شود.
˜ تاریخ دقیق مقاله در روزنامه (روز و ماه) را بنویسید.
˜ اگر مقاله مربوط به یک روزنامه آنلاین است، آدرس الکترونیکی مقاله (URL) را در انتهای منبع بنویسید.
- سراج‌زاده، سیدحسین (۱۳۹۸، ۲ اردیبهشت). سیل جامعه را نسبت به محیط زیست آگاه کرد. روزنامه ایران. https://www.magiran.com/article/۳۸۸۸۹۸۹
- نوذری، حمزه (۱۳۹۹، ۹ مهر). منفعت شخصی: هدایتگر یا رذیلت اخلاقی. روزنامه شرق. http://sharghdaily.com/fa/Main/Detail/۲۷۱۵۳۶

- Ellis, Erle C. (۲۰۱۸, August ۱۱). Science Alone Won’t Save the Earth; People Have to Do That. The New York Times. https://www.nytimes.com/۲۰۱۸/۰۸/۱۱/opinion/sunday/science-people-environment-earth.html?searchResultPosition=۳۹
I. - Gutting, G. (۲۰۱۶, March ۳۱). Is Voting Out of Self-Interest Wrong? The New York Times. https://opinionator.blogs.nytimes.com/۲۰۱۶/۰۳/۳۱/is-voting-out-of-self-interest-wrong/?searchResultPosition=۴

رساله یا پایان‌نامه (باقری، ۱۳۸۴: ۶۴)
(قادری، ۱۳۹۰: ۳۷)
(Wiktorsson, ۲۰۱۲: ۸۲)
(Winston-Prosper, ۲۰۱۸: ۲۹)
- نام خانوادگی نویسنده، نام (سال). عنوان اثر (رساله دکتری منتشرنشده). نام دانشگاه، شهر، ایالت یا کشور.
- نام خانوادگی نویسنده، نام (سال). عنوان اثر (پایان‌نامه کارشناسی ارشد منتشرنشده). نام دانشگاه، شهر، ایالت یا کشور.
˜ عبارت رساله یا پایان‌نامه منتشر نشده است، عبارت ]رساله دکتری منتشرنشده[ یا ]پایان‌نامه کارشناسی ارشد منتشرنشده[ داخل کروشه قرار می‌گیرد.
˜ اگر آدرس الکترونیکی رساله یا پایان‌نامه در سایت موجود است، آدرس الکترونیکی آن در انتهای منبع قید می‌شود.
˜ اگر رساله یا پایان‌نامه در پایگاه اطلاعاتی یا مخزن خاصی موجود است، نام آن پایگاه یا مخزن قید می‌شود.
- باقری، شهلا (۱۳۸۴). بررسی و مقایسۀ نظام فرهنگی ایران: قبل و بعد از انقلاب اسلامی ]رساله دکتری منتشرنشده[. دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
- قادری، صلاح‌الدین (۱۳۹۰). ارزیابی برنامه‌های پیشگیری از جرم در فضاهای عمومی شهری. ]رساله دکتری منتشرنشده[. دانشگاه تهران، تهران.

- Wiktorsson, S. (۲۰۱۲). Attempted suicide in late life: A prospective study [Unpublished doctoral dissertation]. University of Gothenburg.

- Winston-Prosper, O. (۲۰۱۸). Building Trust and Strong Family-community Ties in the Face of Poverty and Homelessness (Publication No. ۱۰۷۹۱۲۹۹) [Doctoral dissertation, Sage Graduate School]. ProQuest Dissertations & Theses Open.
ویکی‌پدیا ("مسئله اجتماعی"، ۱۳۹۹)
(“Social issue”, ۲۰۲۰)
˜ ابتدا باید گفت ازآنجاکه Wikipedia اطلاعات موجود در سایر منابع را گزارش می‌دهد، بنابراین به‌عنوان منبع دست دوم به شمار می‌رود و چون بسیاری از استادان، منابع دست اول را ترجیح می‌دهند، برای اطمینان از استاد راهنمای خود بپرسیدکه آیا می‌توانید از اطلاعات Wikipedia برای ارجاع‌دهی استفاده کنید یا خیر.
˜ موضوع بجای نویسنده نوشته می‌شود.
˜ تاریخ دقیق موضوع (روز و ماه) را بنویسید.
˜ کلمه Wikipedia ایتالیک می‌شود.
˜ آدرس الکترونیکی موضوع (URL) را در انتهای منبع بنویسید.
˜ در متن، موضوع داخل گیومه قرار می‌گیرد.
- مسئله اجتماعی. (۱۳۹۹، ۲۰ شهریور). در ویکی‌پدیا. https://en.wikipedia.org/wiki/Social_issue
- Social issue. (۲۰۲۰, September ۱۰). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Social_issue
وب‌سایت خبری (صفری شالی، ۱۳۹۹)
(نبوی، ۱۳۹۶)
(Woodyatt, ۲۰۱۹)
˜ عنوان خبر ایتالیک می‌شود.
˜ تاریخ دقیق خبر (روز و ماه) را بنویسید.
˜ آدرس الکترونیکی خبر (URL) را در انتهای منبع بنویسید.
- صفری شالی، رضا (۱۳۹۹، ۲۰ فروردین). لزوم توجه مسئولین و مردم به حفظ نشاط درون خانواده‌ها در ایام قرنطینه. خبرگزاری پانا. http://www.pana.ir/news/۱۰۳۴۳۴۶
- نبوی، سیدحسین (۱۳۹۶، ۳ بهمن). سلبریتی‌ها هیچ هنری ندارند اما همیشه در رسانه‌ها حضور دارند. خبرگزاری کتاب ایران. http://www.ibna.ir/fa/report/۲۵۶۹۹۴
- Woodyatt, A. (۲۰۱۹, September ۱۰). Daytime naps once or twice a week may be linked to a healthy heart, researchers say. CNN. https://www.cnn.com/۲۰۱۹/۰۹/۱۰/health/nap-heart-health-wellness-intl-scli/index.html
وب‌سایت یک سازمان دولتی
(مرکز آمار ایران، ۱۳۹۵: ۷۸)
(National Institute of Mental Health, ۲۰۱۸: ۴۱)
˜ عنوان ایتالیک می‌شود.
˜ حتی‌الامکان تاریخ دقیق اثر (روز و ماه) را بنویسید.
˜ آدرس الکترونیکی اثر (URL) را در انتهای منبع بنویسید.
- مرکز آمار ایران. (۱۳۹۵، ۲ اردیبهشت). نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵. https://nnt.sci.org.ir/sites/apps/yearbook/year_book_doc/۹۵-۹۹-۱۶.pdf
- National Institute of Mental Health. (۲۰۱۸, July). Anxiety disorders. U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml
وب‌سایت یک سازمان بین‌المللی
(یونیسف، ۱۳۹۶: ۶۴)
(World Health Organization, ۲۰۱۸: ۴۶)
˜ عنوان ایتالیک می‌شود.
˜ حتی‌الامکان تاریخ دقیق اثر (روز و ماه) را بنویسید.
˜ آدرس الکترونیکی اثر (URL) را در انتهای منبع بنویسید.
- یونیسف. (۱۳۹۶، ۱۰ دی). گزارش وضعیت کودکان جهان در سال ۲۰۱۷: کودکان در دنیای دیجیتال. https://www.unicef.org/iran/media/۱۰۲۱/file/.pdf
- World Health Organization. (۲۰۱۸, September ۲۱). Global status report on alcohol and health ۲۰۱۸. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/۱۰۶۶۵/۲۷۴۶۰۳/۹۷۸۹۲۴۱۵۶۵۶۳۹-eng.pdf?ua=۱

۶. تکمیل فرم‌های تعهدنامه و تعارض منافع
- لازم است نویسندگان محترم فرم‌های تعهدنامه و تعارض منافع را از منوی "برای نویسندگان" در "صفحۀ اصلی سایت مجله" دانلود کنند و پس از تایپ یا تکمیل، امضا و اسکن، در فایلی جداگانه در بخش بارگذاری فایل‌ها ضمیمه و ارسال نمایند.
- متن مربوط به تعارض منافع، در داخل مقاله پس از "منابع مالی" بیاید.
فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع 
۷. هزینۀ داوری و انتشار مقالات:
طبق مصوبۀ معاونت پژوهشی دانشگاه، مجلۀ مسائل اجتماعی ایران مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ تومان بابت هزینۀ داوری و انتشار از نویسندگان مقالات دریافت می‌کند.
۱۵۰.۰۰۰ تومان از این مبلغ بابت داوری مقالات و ۴۵۰.۰۰۰ تومان بابت هزینۀ پردازش و انتشار مقالاتی است که پس از فرایند داوری پذیرفته شوند.
لطفاً هزینۀ مربوط به هر مرحله (داوری و انتشار) واریز و اسکن فیش واریزی به دفتر مجله به آدرس الکترونیکی social.problems.irangmail.com ارسال شود و یا در صفحۀ شخصی نویسنده، در قسمت فایل‌‌های پیوست اضافه شود.
شمارۀ حساب بانک مرکزی (در هر بانکی قابل پرداخت است): ۴۰۰۱۰۷۴۲۰۳۰۰۵۴۷۱ به نام درآمد‌های اختصاصی دانشگاه خوارزمی
شمارۀ شبا: IR۳۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۴۲۰۳۰۰۵۴۷۱
شناسه پرداخت: ۳۴۸۰۷۴۲۷۴۱۴۰۱۰۷۰۰۱۴۰۰۲۹۱۵۷۲۱۰۷ 
مجلۀ مسائل اجتماعی ایران دانشگاه خوارزمی
بدیهی است عدم پرداخت هزینۀ مقاله در هر مرحله (بررسی یا چاپ)، به منزلۀ انصراف نویسنده بوده و مقاله بایگانی خواهد شد. 

 
هزینۀ داوری و انتشار مقالات
موضوع هزینه (تومان)
هزینۀ داوری ۱۵۰.۰۰۰
هزینۀ پردازش و انتشار ۴۵۰.۰۰۰
جمع ۶۰۰.۰۰۰

با تشکر
مدیریت مجله

دفعات مشاهده: 9861 بار   |   دفعات چاپ: 509 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حقوق این وب‌سایت متعلق به دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Social Problems of Iran

Designed & Developed by :Yektaweb